בתי מלון ובתי הארחה לאירוח פעולות הדרכה של המוסד לביטוח לאומי

במכרז  זכו מס' בתי מלון.
מספר מכרז: מ(2017)2012
תאריך פרסום : 22/05/2012
תאריך הגשה : 11/07/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

 

מכרז מס' מ (2017)2012

                     בתי מלון ובתי הארחה לאירוח פעולות הדרכה של המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מבתי מלון ובתי הארחה לאספקת 

שירותי אירוח בפעולות הדרכה (ימי עיון, השתלמויות, סדנאות, כנסים וכיו"ב) ברחבי 

הארץ (למעט אילת).

הפירוט המלא והמחייב של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מפורטים במסמכי המכרז.

 אופן הגשת ההצעות:

1. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). 

2. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח למר אייל גולדנר בפקס 02-6515482, או בדואר 

    אלקטרוני שכתובתו eyalg@nioi.gov.il עד ליום שני, 11.6.2012 בשעה 12:00, 

    זאת בהתאם לקבוע במסמכי המכרז. תשובות לשאלות יפורסמו במרוכז באתר האינטרנט 

    של המוסד, בכתובת הנ"ל, עד ליום שני 25.6.2012.

3. הצעות למכרז יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד אל תיבת המכרזים של המוסד 

    לביטוח לאומי, במשרד הראשי בירושלים, שד' ויצמן 13, , קומה 2, בארכיב, אצל מר 

    יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ואת מספרו.

4. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז- יום רביעי, 11.7.2012 בשעה 12:00.

5. למוסד עומדת הזכות לשנות כל מועד וכל תנאי מתנאי המכרז, כל עוד לא חלף המועד 

   האחרון להגשת ההצעות. הודעה בדבר שינוי כאמור, תתפרסם באתר האינטרנט של 

  המוסד www.btl.gov.il /דף הבית /מכרזים.

6. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז ו/או 

   החוזה, יגברו האחרונים.