שירותי ייעוץ רפואי בסניף הביטוח הלאומי בבאר שבע

מספר מכרז: מ(2019)2012
תאריך פרסום : 02/08/2012
תאריך הגשה : 24/10/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

 

מכרז  מס' מ (2019)2012

שירותי ייעוץ רפואי בסניף הביטוח הלאומי בבאר שבע

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות להתקשרות עם רופאים לצורך 

מתן שירותי ייעוץ רפואי בסניף המוסד בבאר שבע,  והכל כמפורט במסמכי המכרז.

 תמצית תנאי הסף:

1.       המציע יהיה בעל שליטה בחברה בע"מ או עוסק מורשה בעצמו.

2.       למציע אישור המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות 

         גופים ציבוריים  התשל"ו -1976.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט 

 המכרז, בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993.

 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את  מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDFׂׂ) לחץ כאן.  

  1. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים המוצבת במשרד 

              הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.

      3.    המועד האחרון להגשת הצעות למכרז - יום רביעי, 24.10.2012 בשעה 12:00.

הצעות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייבדקו.

  1. בתאריכים 30.9.2012 עד 8.10.2012, חג סוכות, המשרד הראשי יהיה סגור לקהל.
  2. שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד ליום שלישי, 4.9.2012, לד"ר מריו סקולסקי 

           באמצעות דוא"לrefuah@nioi.gov.il , או באמצעות פקס' 02-6463085. 

          לא יתקבלו שאלות לאחר מועד זה. תשובות לשאלות ההבהרה יפרסמו באופן 

          מרוכז, באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו www.btl.gov.il בדף הבית במדור 

          מכרזים, עד ליום חמישי, 20.9.2012.

      6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף 

            המכרז ו/או את היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות 

            ארגוניות, תקציביות או אחרות.