בחירת משרד רואי חשבון לעריכה ולביקורת של הדו"חות הכספיים של המוסד לביטוח לאומי

המכרז בוטל. יפורסם מכרז חדש.
מספר מכרז: מ(2020)2012
תאריך פרסום : 08/07/2012
תאריך הגשה : 29/08/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' מ(2020)2012

בחירת משרד רואי חשבון לעריכה ולביקורת של הדו"חות הכספיים

של המוסד לביטוח לאומי

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות ממשרדי רו"ח, לצורך קבלת שירותי עריכה וביקורת 

של הדוחות הכספיים של המוסד, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז

      א.       על המציע להיות משרד רואה חשבון בעל ותק מקצועי של 10 שנים לפחות, 

              המעסיק לפחות 50 עובדים מקצועיים.

      ב.   המציע יצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

            התשל"ו - 1976.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט המצוי במסמכי המכרז, 

 בהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

 קבלת מסמכי המכרז ואופן הגשת ההצעות:

1.           ניתן לעיין ו/או להוריד את מסמכי המכרז  ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.           את ההצעות למכרז יש למסור על פי המפורט במסמכי המכרז, ביד או באמצעות שליח  

בלבד, לתיבת המכרזים המרכזית של  המוסד לביטוח לאומי שד' וייצמן 13 ירושלים בארכיב 

 קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.

3.       המועד האחרון להגשת ההצעות- יום רביעי 29.8.2012 בשעה 12.00. המוסד לא יקבל 

        הצעות שיוגשו לאחר מועד זה.

4.       הבהרות: שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש באמצעות דואר אלקטרוני: nogam@nioi.gov.il  

        עד ליום שלישי, 31.7.2012 בשעה 14:00. תשובות לשאלות יועלו במרוכז באתר האינטרנט /

        מדור מכרזים,  עד ליום חמישי, 16.8.2012.

5.       המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות והבהרות שיגיעו לאחר מועד זה.

6.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.