שירותי הנצחה לחללי פעולות איבה

לא נבחר זוכה.
מספר מכרז: מ(2023)2011
תאריך פרסום : 18/07/2012
תאריך הגשה : 05/09/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מודעה

מכרז מס' מ(2023)2011

שירותי הנצחה לחללי פעולות איבה

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע פעולות הנצחה 

לחללי פעולות איבה, הכוללות בין היתר תיקון ועדכון כתובי הלוחות באנדרטה 

לנפגעי פעולות איבה בהר הרצל, פיתוח, עדכון ותחזוקה של אתר האינטרנט "לעד", 

כתיבת ביוגרפיות וספר יזכור ותכתובת שוטפת וסיוע למשפחות החללים.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.       ברשות המציע אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות 

        גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.

2.       על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך 20,000 ש"ח לקיום 

       תנאי המכרז. הערבות תהיה לטובת המוסד לביטוח לאומי ובתוקף עד לתאריך 15.1.2013. 

        הערבות תוגש בנוסח המופיע בנספח י"א למסמכי המכרז.

 הערה: כל שינוי בנוסח הערבות או הגשת ערבות שאינה מקורית, או הגשת ערבות שאינה על 

 שם המציע - יגרמו לפסילת ההצעה.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים  להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

 על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

 אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות.

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

            להורדת החוזה/הסכם (קובץ PDF) לחץ כאן.  

            שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח לגב' גליה עידן בפקס' 02-5382417, 

            או בדואר אלקטרוני galias@nioi.gov.il  ,  עד ליום שני, 6.8.12 בשעה 12:00. 

            אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.

            תשובות  המוסד יועלו באופן מרוכז, באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, 

            עד ליום שני, 27.8.2012.

  1. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בשלושה עותקים, כמפורט 

           במסמכי המכרז,  ולמסור ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, 

          המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין 

          את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

       3. המועד האחרון להגשת הצעות – יום רביעי 5.9.2012 בשעה 12:00.

      4.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, 

          והוא יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.