אספקת שירותי ביטוח רכוש, תאונות וחבויות המוסד לביטוח לאומי

"הראל חברה לביטוח"
מספר מכרז: מ(2023)2012
תאריך פרסום : 19/08/2012
תאריך הגשה : 31/10/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 19/09/2012
עדכון מיום 19.9.2012:
 
1. המועד האחרון למתן
    תשובות לשאלות הבהרה
    למכרז זה נדחה ליום
    חמישי 18.10.2012.
 
2. בנוסף, המועד האחרון
   להגשת הצעות למכרז זה
   נדחה ליום רביעי, 31.10.2012
   שעה 12:00.       

 

 מכרז מס' מ (2023) 2012

אספקת שירותי ביטוח רכוש, תאונות וחבויות המוסד לביטוח לאומי

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לאספקת שירותי ביטוח למוסד.

רשאים להגיש הצעות מציעים שהם חברת ביטוח, בעלת רישיון לפעול במדינת ישראל מאת 

משרד האוצר של מדינת ישראל בענפי הביטוח שאליהם משתייכים הביטוחים המפורטים במכרז זה.

תמצית תנאי הסף

1.       ברשות המציע אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

      (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו - 1976.

2.       המצאת ערבות בנקאית או של חברת ביטוח בנוסח המצורף למסמכי המכרז על סך 25,000 ₪, 

      בתוקף עד ליום 24.3.2013. מציע שיגיש ערבות שלא תהיה בנוסח המופיע במסמכי המרכז, 

      או שיגיש ערבות שאינה מקורית, או שיגיש ערבות שתקפה קצר או ארוך מהתוקף הנדרש – 

      הצעתו תיפסל על הסף. 

 

3.       תצהיר חתום על ידי עו"ד, המעיד כי:
במשך שלוש השנים האחרונות (2012-2010) היו למציע לכל הפחות 3 לקוחות בהיקף 

     פרמיה בביטוח כללי (אלמנטרי) של 800,000 ₪  לשנה, לכל לקוח.

 

אופן קבלת  מסמכי המכרז והגשת ההצעות

1.       אפשר להוריד את מסמכי המכרז, ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDFלחץ כאן. 

לעיון בנסיון תביעות לחץ כאן

לעיון בשאלון נאמנות לחץ כאן.  

2.       את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות 

      שליח בלבד,  לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הנמצאת במשרד הראשי, שד' ויצמן 

     13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב, אצל מר יוסי מרציאנו, על גבי המעטפה יש לרשום את שם 

     המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3.       המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי 17.10.2012 בשעה 12:00.  

המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הזה.

4.       בתקופה מ-30.9.2012 עד 8.10.2012, חג הסוכות, המשרד הראשי יהיה סגור לקהל.

 

5.       שאלות הבהרה למכרז

אפשר להגיש שאלות הבהרה לגב' ציונה קלימי באמצעות פקס 02-6540836 או באמצעות דוא"ל 

tziona@nioi.gov.il  עד ליום שלישי, 4.9.12 בשעה 12:00. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב 

לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. שאלות ההבהרה ותשובות המוסד יועלו במרוכז, ללא 

פירוט שם הפונה, באתר האינטרנט של המוסד במדור מכרזים עד ליום שני, 24.9.12.

6.       המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או היקף 

      העבודה שתימסר לזוכה במכרז או לבטלו, מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.