אספקת שירותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי

"הראל חברה לביטוח"
מספר מכרז: מ(2024)2012
תאריך פרסום : 17/10/2012
תאריך הגשה : 14/11/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' מ(2024) 2012

אספקת שירותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקת שירותי ביטוח לכלי הרכב 

של המוסד לשנת 2013. רשאים להגיש הצעות חברות ביטוח, שיש להן רישיון מבטח 

ישראלי מאת המפקח על הביטוח, בענפי הביטוח המפורטים במסמכי המכרז.

תמצית תנאי הסף:

1.       ברשות המציע אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

     (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו - 1976.

2.       המצאת ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח בנוסח המצורף למסמכי המכרז. 

      הערבות תהיה בסכום של 25,000 ₪, ובתוקף עד לתאריך 31.1.2013. ערבות שלא 

      תהיה בנוסח המצורף או ערבות שלא תהיה מקורית - יפסלו את ההצעה כולה.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, 

 ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן  הגשת ההצעות:

     1.  את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

         להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDF) לחץ כאן.

   2.       את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה חתומה בשני עותקים, לתיבת המכרזים הנמצאת 

      במשרד הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו, עד 

      ליום רביעי, 14.11.2012 בשעה 12:00. 

3.       שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח לגב' ציונה קלימי באמצעות פקס' 02-6540836 או 

      באמצעות דוא"ל tziona@nioi.gov.il  עד ליום ראשון, 28.10.2012 בשעה 12:00. 

      תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באופן מרוכז באתר האינטרנט של המוסד עד 

      ליום שני, 5.11.2012.

4.       המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז, 

       ו/או את היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות 

       או אחרות.