מתן שירותים משפטיים למוסד לביטוח לאומי

מספר מכרז: מ(2026)2011
תאריך פרסום : 06/11/2011
תאריך הגשה : 04/01/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 25/12/2011

עדכון מיום 25.12.201  

  הודעה על שינוי במכרז                

 

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת

 

על השינוי הבא במכרז:

הנוסח בסעיף 4.3.3 שונה, 

ויהיה כדלקמן: "בתחום המקרקעין, 

על  המציע להראות כי 

ביצע לפחות חמש עסקאות 

נדל"ן בשנה, בכל אחת 

מהשנים  2008 ,2009 ו-2010.

היקף העסקאות הכולל, בשלוש 

השנים האמורות לעיל, לא יפחת 

מ- 20,000,000 ₪".

 

 

עדכון מיום 18.12.2011 - נספחים א' עד י' כקבצי "וורד"

 

להורדת נספחים א' עד י' כקבצי "וורד" לחץ כאן.

 

 

עדכון מיום 1.12.2011:  

 

1. המועד האחרון להגשת 

   ההצעות למכרז זה נדחה,  

   ליום רביעי,  4.1.2012 

   בשעה 12:00.

 

2. המועד האחרון למענה המוסד 

    על שאלות ההבהרה נדחה 

    ליום שני, 19.12.2011. 

 

3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 


 

                                                              מכרז מס' מ(2026)2011

       מתן שירותים משפטיים למוסד לביטוח לאומי

 המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל ממשרדי עורכי-דין הצעות למתן שירותים משפטיים  

 בתחומים שונים, כמפורט להלן:

מקרקעין, נזיקין, משפט אזרחי/ מסחרי,דיני עבודה, תביעות ייצוגיות, פלילי, טכנולוגיה ומכרזים.

השירות הנדרש כולל הכנת כתבי טענות, ייעוץ משפטי, מתן חו"ד, ייצוג משפטי בפני ערכאות 

ועריכת עסקאות מסחריות.

תמצית תנאי הסף:

  1. המציע הינו משרד שמנוהל כמערכת אורגנית וארגונית אחת ומדווח לרשויות השונות כגוף, 

         אחד וגוף זה מבוטח בביטוח אחריות מקצועית במסגרת פוליסה אחת.

   2.  בתחומים הבאים: אזרחי/מסחרי, נזיקין ותביעות ייצוגיות - המשרד מעסיק לפחות חמישה עורכי דין, 

        כאשר לפחות שני עורכי דין הם בעלי מומחיות רלוונטית בתחום המוצע, אחד מהם בעל ניסיון של 

        10 שנים לפחות והשני בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום בו מוגשת ההצעה.

   3. בתחומים הבאים: מכרזים, דיני עבודה, מקרקעין, פלילי וטכנולוגיה- המשרד מעסיק לפחות 

      שלושה עורכי דין, כאשר לפחות עורך דין אחד הוא בעל מומחיות רלוונטית בתחום המוצע, 

      ובעל ניסיון של 10 שנים לפחות בתחום בו מוגשת ההצעה.

פירוט מלא של כל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך 

על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993.

אופן הגשת ההצעות:

1.      את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.      את ההצעות וכל המסמכים הנלווים כמפורט בסעיפים 17 ו-18 למכרז,יש להגיש ביד או  

     באמצעות שליח,לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' 

     וייצמן 13, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, 

     נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3.      המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי  21.12.2011 בשעה 12:00.

הצעה שלא תגיע במועד האמור לעיל, תיפסל על הסף.

4.      שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש לשלוח בדואר האלקטרוני לכתובת 

     הבאה: jacobs@nioi.gov.il, עד ליום שלישי 22.11.2011. המוסד לביטוח לאומי אינו 

     מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה.

5.       תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו במרוכז באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי

      בכתובת הנ"ל, עד ליום ראשון, 4.12.2011. 

6.      אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא 

      יהיה רשאי, על-פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.