רכישה ואחריות, הדרכה והטמעה למכשירי החייאה (דפיברילטורים)

ש.א.ג. שירותי רפואה בע"מ
מספר מכרז: מ(2029)2012
תאריך פרסום : 21/10/2012
תאריך הגשה : 28/11/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

                                      

                                              מכרז מס' מ(2029)2012

רכישה ואחריות, הדרכה והטמעה למכשירי החייאה (דפיברילטורים)

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לרכישה של  כ- 35 מכשירי  

החייאה(דפיברילטורים) .

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית, בסכום של 5,000 ₪   צמוד למדד 

         המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 28.2.2013 ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. 

         ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף או שלא תהיה מקורית תגרום לפסילת ההצעה.

    2.  על המציע להיות בעל היקף כספי, הנובע מאספקה ואחריות של מכשירי החייאה של  300,000 ₪ 

        בכל אחת מהשנים 2010 ,2011. להצעה יש לצרף אישור רו"ח בהתאם.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על 

 תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא  תשלום מרארש עמוד זה ("קובץ להורדה").

   להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDFלחץ כאן.  

2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA4 , ביד או 

          באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, 

          שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. 

          נא לוודא קבלת אישור  מסירה.

  1. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי  ,28.11.2012 בשעה 12:00.

     4.   שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6513916 עד ליום  ראשון, 4.11.2012 

           בשעה 12:00. תשובות המוסד, ללא פירוט שם הפונה,  יועלו באתר האינטרנט של המוסד, 

          עד ליום חמישי 15.11.2012. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר 

          מועד זה.

     5.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, 

          והוא  יהיה רשאי  על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.