רכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש - חנוכה תשע"ג

עמיתיס בע"מ
מספר מכרז: מ(2034)2012
תאריך פרסום : 18/11/2012
תאריך הגשה : 04/12/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מספר מ(2034)2012

שי למתנדבי ייעוץ לקשיש לחג חנוכה תשע"ג

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת שי  עבור מתנדבי אגף 

 ייעוץ לקשיש, והכל כמפורט במסמכי המכרז. ההצעה תכלול אריזה ומשלוח של 

השי לסניפי המוסד ברחבי הארץ, כמפורט במסמכי המכרז.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. המשתתף במכרז יצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה ועל 

    ניהול ספרים לפי  חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 2. המשתתף במכרז יצרף ערבות בנקאית מקורית בסך 10,000 ₪ ( ערבות הגשה ) 

    בנוסח המפורט במסמכי המכרז, ובתוקף עד ליום  30.12.2012. ערבות בנוסח שונה 

   מהנוסח המצורף למסמכי  המכרז תגרום לפסילת ההצעה.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז 

 ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

1.       את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

      להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDF) לחץ כאן.     

 2.        שאלות הבהרה יש לשלוח בפקס' 08-9451335, עד ליום ראשון 25.11.2012 

            בשעה 15:00. פניות לאחר מועד זה לא ייענו. תשובות  המוסד יימסרו באופן מרוכז 

           באמצעות אתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום שלישי 27.11.2012.

     3.      את ההצעות בצירוף דוגמת השי כמפורט בנספח ה' למכרז, יש  להפקיד בתיבת 

           המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי שד' וייצמן 13 בארכיב אצל 

          מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

     4.       המועד האחרון להגשת הצעות - יום שלישי 4.12.2012 בשעה 12:00.

     5.      אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

           הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים 

           או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.