קול קורא להקמת מאגר יועצים עבור האגף לפיתוח שרותים

מספר מכרז: מ(2040)2011
תאריך פרסום : 23/11/2011
תאריך הגשה : 29/02/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 15/01/2012

 

עדכון מיום 15.1.2012

 

המוסד לביטוח לאומי מודיע, 

כי המועד האחרון להגשת 

ההצעות במכרז זה נדחה  

ליום רביעי, 29.2.2012  

בשעה 12.00.

בשאר תנאי המכרז לא חל 

כל שנוי.

 


 

  מספר מ(2040)2011

קול קורא להקמת מאגר יועצים עבור האגף לפיתוח שירותים

       המוסד לביטוח לאומי פונה בזאת ליועצים או לגופים המעסיקים יועצים (לפי התחומים  

      המפורטים במסמכי המכרז), להכלל במאגר היועצים, ו/או להציע יועצים 

      מסוימים מטעמם, עבור האגף לפיתוח שירותים.  

       פירוט התנאים להכלל במאגר והסברים נוספים, מופיעים בקובץ ה-PDF 

       המצורף ("קובץ להורדה").  

       ניתן להוריד את המסמכים האלה מהאתר ללא תשלום.

  אופן הגשת הבקשות להכלל במאגר:
 
  1.  יש למלא את הפרטים האישיים ב"שאלון ליועץ".

לפתיחת "שאלון ליועץ" (קובץ אקסל)  לחץ כאן. 

את השאלון יש למלא ולשגר לצורך רישום מוקדם, על-פי ההוראות המפורטות 

במסמכי המכרז.  

  1. במקביל, יש להגיש את ה"שאלון ליועץ", בצירוף האישורים המתאימים ויתר 

          מסמכי המכרז, באופן ידני או באמצעות שליח בלבד, למוסד לביטוח לאומי, 

           המשרד הראשי, שדרות ויצמן 13, ירושלים 91909, לתיבת המכרזים בקומה 

           השנייה, אצל מר יוסי מרציאנו.

  3.    המועד האחרון להגשת הצעות להכלל במאגר - יום רביעי, 25.1.2012 

           בשעה 12:00.

 4.     שיגור השאלון וכן הגשתו הפיזית לתיבת המכרזים, כמפורט בסעיפים 1 ו-2 

         לעיל, הינם תנאי הכרחי לבחינת הבקשה להכלל במאגר.   

5.     שאלות הבהרה ניתן להפנות לאיש הקשר, ככמפורט במסמכי המכרז, עד ליום 

         חמישי, 15.12.2011.

       המוסד לביטוח לאומי אינו מתכוון לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר המועד הזה. 

       תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר המוסד לביטוח לאומי בכתובת שצוינה 

       לעיל, עד ליום שני, 9.1.2012.

  1. אין באמור לעיל משום התחייבות של המוסד לביטוח לאומי להעסיק יועצים, כולם 

          או מי מהם, במתן השירותים כאמור לעיל.