הוראת נהיגה למוגבלים בניידות

הזוכים הם:
1. אזור צפון - ביה"ס לנהיגה "המפרץ"
2. אזור מרכז - ביה"ס לנהיגה "מסדה" וביה"ס לנהיגה "חזי"
3. אזור דרום - ביה"ס לנהיגה "רמה בנגב"
מספר מכרז: מ(2046)2011
תאריך פרסום : 29/02/2012
תאריך הגשה : 02/05/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

 

מכרז מספר מ(2046)2011

הוראת נהיגה למוגבלים בניידות

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות ללימוד נהיגה למוגבלים בניידות 

אשר מופנים ע"י המוסד.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 20,000 ₪.

הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 31.8.2012, ובנוסח  המדויק המפורט במסמכי המכרז. 

ערבות שלא תהיה בנוסח המדויק המצורף למסמכי המכרז תפסול את ההצעה.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, 

ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה).
  2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה כמפורט במסמכי המכרז 

         ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי

        ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את 

         שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

  1. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 2.5.2012 בשעה 12:00.
  2. בתאריכים 6.4.2012 – 14.4.2012, חג פסח, המשרד הראשי סגור לקהל.
  3. שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח באמצעות דוא"ל בלבד בכתובת tzionb@nioi.gov.il  

         עד ליום ראשון,  18.3.2012 בשעה 12:00. תשובות  המוסד יועלו במרוכז באתר האינטרנט 

         של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום שלישי, 3.4.2012. אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב 

         לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.

   6.    אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא 

         יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.