אספקת שרותי איבחון ובדיקות שמיעה באזור ירושלים והדרום

מספר מכרז: מ(2054)2011
תאריך פרסום : 01/02/2012
תאריך הגשה : 18/04/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מספר מ(2054)2011

אספקת שירותי אבחון ובדיקות שמיעה באזור ירושלים והדרום

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקת שירותי אבחון ובדיקות שמיעה 

 באזור ירושלים ובאזור הדרום, למבוטחי המוסד שיופנו על ידו למכוני שמיעה.

 תקופת ההתקשרות תהיה לשנתיים, עם אפשרות הארכה לפרקי זמן נוספים של שנה 

 כל אחד, עד לתקופה מצטברת של 5 שנים.   

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, 

ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג- 1993.

 אופן קבלת  מסמכי המכרז:

1.       את  מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.       בקשות הבהרה או שאלות בנושא המכרז ניתן להגיש למנהל הרפואי ד"ר מריו סקולסקי, 

       באמצעות פקס 02-6463085, או באמצעות דאר אלקטרוני marios@nioi.gov.il

       עד ליום חמישי, 23.2.2012 בשעה 12:00.

 תשובות לשאלות ההבהרה יועלו באתר האינטרנט של המוסד, באופן מרוכז, בכתובת 

האינטרנט לעיל, עד ליום חמישי, 22.3.2012. המוסד  לבטוח לאומי אינו מתחייב לענות 

לשאלות שיוגשו לאחר התאריך שנקבע.

3.       את ההצעות, כמפורט במסמכי המכרז, יש להכניס למעטפה סגורה,  ולמסור ביד או 

      באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי ,הנמצאת במשרד 

      הראשי ,שד' ויצמן 13 ,ירושלים,קומה 2 בארכיב, אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה 

      יש לציין את שם המכרז ומספרו.

4.       המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  יום רביעי  18.4.2012 בשעה 12:00.

5.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, 

      והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.