שירות ואחריות כוללת למכונות צילום דגם 5230 XEROX

טכנו-אל פתרונות הדפסה מתקדמים בע"מ
מספר מכרז: מ(2063)2011
תאריך פרסום : 21/03/2012
תאריך הגשה : 02/05/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מספר מ(2063)2011

שירות ואחריות כוללת למכונות צילום דגם 5230 XEROX

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות  מחיר לשירות ואחריות כוללת בפריסה ארצית 

 לכ-300 מכונות צילום משרדיות, כמפורט במסמכי המכרז.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 5,000 ₪.  

    הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 31.8.2012, ובנוסח המדויק המפורט במסמכי המכרז.

   מציע שיגיש ערבות שלא בנוסח הנדרש- הצעתו תידחה על הסף.

2. על המציע לצרף אישור מרואה חשבון, המפרט שיש לו מחזור כספי הנובע מאספקה ושירות של

    מכונות להעתקה, צילום והדפסה, בסכום של לפחות 100,000 ₪ לכל שנה, בשנים 2009 ו-2010.

    פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

     על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").  אין צורך בתשלום עבור מסמכי המכרז.

2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  ביד או  באמצעות

שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל 

 מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 2.5.2012 בשעה 12:00.

4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עבור מר גבי שמני, באמצעות פקס' 02-6513916, עד ליום  

    שני 2.4.2012. תשובות המוסד, המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז, יפורסמו באתר

   האינטרנט של המוסד, במדור מכרזים, עד ליום שני 16.4.2012

5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   

   יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.