מכשירי הרמה ושינוע - רכישה ושירות שנתי (מכרז חוזר)

נבחרו 3 זוכים:

1. ארד אחסון ושינוע בע"מ

2. יו.די.אס אינטרנשיונל בע"מ

3. G2 - ציוד ושינוע בע"מ
מספר מכרז: מ(2069)2011
תאריך פרסום : 04/11/2012
תאריך הגשה : 19/12/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

   

מכרז מספר מ(2069) 2011

מכשירי הרמה ושינוע - רכישה ושירות שנתי (מכרז חוזר)

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישה ומתן שירות למכשירי הרמה ושינוע.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, 

 ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1.  את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). 

          להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDF) לחץ כאן.  

    2.   כנס ספקים חובה ייערך ביום רביעי 14.11.2012 שעה 11.00 בבנין המשרד הראשי 

          של המוסד לביטוח לאומי בשדרות וייצמן 13 ירושלים.(מאחורי בניני האומה).

    3 .     את ההצעות וכל המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או  באמצעות

      שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן       

         13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא

         לוודא קבלת אישור מסירה.

  1.   המועד האחרון להגשת הצעות – יום רביעי, 19.12.2012 בשעה 12:00.

    5.    שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6513916 עבור מר 

          גבריאל שמני, עד ליום שנין26.11.2012. המוסד לא יענה על שאלות שיגיעו לאחר 

          מועד זה. תשובות המוסד, המהוות חלק אינטגרלי  ממסמכי המכרז, יפורסמו באתר 

         האינטרנט של המוסד,בכתובת לעיל, עד ליום   שני, 3.12.2012.

   6.    אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה 

          אחרת, והוא יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה 

          מכל סיבה שהיא.