מכשירי הרמה ושינוע - רכישה ושירות שנתי

המכרז בוטל. יפורסם מכרז חדש בנושא.
מספר מכרז: מ(2069)2011
תאריך פרסום : 11/12/2011
תאריך הגשה : 04/01/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

                                             

מכרז מספר מ(2069)2011

מכשירי הרמה ושינוע - רכישה ושירות שנתי

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישה ומתן שירות למכשירי הרמה ושינוע.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 15,000 ₪, צמוד למדד

   המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 31.5.2012, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.

   מציע שיגיש ערבות שלא בנוסח הנדרש- הצעתו תידחה על הסף.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").  
  2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או  באמצעות

         שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן       

         13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא

         לוודא קבלת אישור מסירה.

  1. המועד האחרון להגשת הצעות – יום רביעי, 4.1.2012 בשעה 12:00.

      4.    שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6513916 עד ליום

             ראשון 18.12.2011. המוסד לא יענה על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. תשובות המוסד,   

             המהוות חלק אינטגרלי  ממסמכי המכרז, יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד, עד ליום

             שני, 26.12.2011.

  1. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה 

         רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.