הפקת אירוע בני ובנות מצווה ליתומים ורכישת שי עבורם

פאזל נתיבי יזמות בע"מ
מספר מכרז: מ(2072)2011
תאריך פרסום : 21/02/2012
תאריך הגשה : 18/04/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

 

מכרז מספר מ(2072) 2011

הפקת אירוע בני ובנות מצווה ליתומים ורכישת שי עבורם

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר להפקת אירוע בני/ות מצווה  

 לילדים יתומים ברחבי הארץ ורכישת שי עבורם,  והכל כמפורט במסמכי המכרז.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, 

 ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

    1.   את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום,  מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

    2.    שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 09-7629315, או באמצעות 

           דוא"ל davidi@nioi.gov.il   עד ליום ראשון 18.3.2012. המוסד לא יתייחס 

           לשאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

תשובות  המוסד לשאלות יועלו במרוכז באתר האינטרנט של המוסד, שכתובתו 

צוינה לעיל, עד ליום ראשון, 1.4.2012. אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב 

לענות לפניות לאחר מועד זה.

  1.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש למסור ביד או  באמצעות שליח בלבד

           לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי  ירושלים, שד' 

          וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו, על פי המפורט במסמכי המכרז. 

          על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

     4.   המועד האחרון להגשת הצעות –יום רביעי, 18.4.2012 בשעה 12:00.

     5.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, 

          והוא יהיה רשאי,  על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.