הקמה והפעלה של מערכת לרישום נוכחות של מטפלות סיעודיות בבתים של זכאים

מל"מ שכר בע"מ
מספר מכרז: מ(2073)2011
תאריך פרסום : 22/05/2012
תאריך הגשה : 23/09/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 02/09/2012

 

עדכון מיום 2.9.2012:

1.  המועד האחרון להגשת 

    ההצעות למכרז זה    

    נדחה ליום ראשון

    23.9.2012 בשעה 12:00.

    בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 

עדכון מיום 13.8.2012:

1. פורסם קובץ הבהרות

   ותיקונים למכרז.

   ניתן להוריד קובץ

   זה ע"י לחיצה על

  "שאלות ותשובות" (?).

2. פורסם קובץ מעודכן

   למכרז (PDF), במקום

   הקובץ הקודם. 

 

עדכון מיום 26.7.2012:

1.  המועד האחרון להגשת 

    ההצעות למכרז זה    

   נדחה ליום רביעי

    5.9.2012 בשעה 12:00.

 

2. המועד האחרון לפרסום

    תשובות לשאלות הבהרה

   נדחה ליום שלישי, 14.8.2012.

 

3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 

עדכון מיום 8.7.2012:

1.  המועד האחרון להגשת 

    ההצעות למכרז זה    

    נדחה ליום רביעי, 

    22.8.2012 בשעה 12:00.

 

2. המועד האחרון למענה המוסד

    על שאלות ההבהרה נדחה ליום 

    שלישי, 31.7.2012.

 

3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 

עדכון מיום 20.6.2012:

1.  המועד האחרון להגשת 

    ההצעות למכרז זה    

    נדחה ליום רביעי, 

    25.7.2012 בשעה 12:00.

 

2. המועד האחרון לפרסום 

    תשובות לשאלות הבהרה 

    נדחה ליום שלישי, 10.7.2012.

 

3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 

 


 

מכרז  מס' מ(2073)2011

הקמה והפעלה של מערכת לרישום נוכחות של מטפלות סיעודיות בבתים של זכאים

 

המוסד לביטוח לאומי מזמין מציעים להגיש הצעות להקמה ולהפעלה של מערכת בקרת נוכחות של 

מטפלות סיעודיות בבתים של זכאים, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.             על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח ישראלית, על שם המציע, 

            בסכום של  250,000 ₪. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 31.12.2012 ובנוסח המצורף 

            למסמכי המכרז. ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף, תגרום לפסילת ההצעה.

2.             להצעה יש לצרף אישור תקף על ניהול ספרים ופנקסי חשבונות עפ"י חוק עסקאות גופים 

             ציבוריים, תשל"ו - 1976.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על 

האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993.

 אופן הגשת ההצעות:

א.       את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

ב.       שאלות הבהרה ניתן להגיש באמצעות דוא"ל shaula@nioi.gov.il עד ליום שני 4.6.12. 

         יש לוודא קבלת השאלות באמצעות טלפון 02-6709026 או 02-6709083. המוסד 

        ישיב על שאלות ההבהרה באופן מרוכז ומבלי לחשוף את שם הפונה עד ליום 

        שני, 25.6.12  באמצעות אתר האינטרנט שלו בכתובת www.btl.gov.il / מכרזים.

       ג.   את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה כמפורט במסמכי המכרז, אל 

            תיבת המכרזים המוצבת בארכיב בקומה 2 בבניין המוסד לביטוח לאומי, המשרד 

            הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, אצל מר יוסי מרציאנו. על-גבי המעטפה יש לציין 

            את מספר המכרז.

      ד.  המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז – יום רביעי, 11.7.2012  בשעה  12:00

           המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר מועד זה.   

     ה. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז 

          ו/או את היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות 

         או אחרות.