רכישה וחלוקת שי למשפחות שכולות מפעולות איבה ליום הזיכרון תשע"ב (2012)

"טאץ ווד"
מספר מכרז: מ(2076)2011
תאריך פרסום : 25/01/2012
תאריך הגשה : 22/02/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

 

מכרז מספר מ(2076) 2011

רכישה וחלוקת שי למשפחות שכולות מפעולות איבה

ליום הזיכרון תשע"ב ( 2012 )

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת, לקבל הצעות לרכישה ואספקה של כ- 2,200 יחידות שי, 

למשפחות שכולות מפעולות איבה, לקראת יום הזיכרון תשע"ב (שחל ב-25.4.2012). 

מחיר השי לא יעלה על 80 ₪ ליחידה (כולל מע"מ), והוא יכלול אריזה, משלוח וחלוקה 

ל- 3 מוקדים לכל היותר שייקבעו ע"י המוסד, והכול כמפורט במסמכי המכרז.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז 

ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום,  מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").
  2. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-5382417, או באמצעות 

           דוא"ל galitbn@nioi.gov.il ,  עד ליום חמישי 2.2.2012  בשעה 12:00. 

          המוסד לא יתייחס לשאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

תשובות  המוסד לשאלות, יועלו במרוכז, באתר האינטרנט של המוסד, שכתובתו 

צויינה לעיל, עד ליום ראשון, 12.2.2012. אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות 

לפניות לאחר מועד זה.

  1.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים, לרבות דוגמת השי, יש למסור ביד או  באמצעות 

          שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי  ירושלים, שד' 

         וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. 

         נא לוודא קבלת אישור מסירה.

  1. המועד האחרון להגשת הצעות – יום רביעי, 22.2.2012 בשעה 12:00.

    5.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.