מערכת תוכנה לחיסכון בחשמל במחשבים אישיים

מספר מכרז: ת(21)2012
תאריך פרסום : 28/10/2012
תאריך הגשה : 26/12/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 300  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 25/11/2012

עדכון מיום 25.11.2012:

 

1.      המועד האחרון להגשת 

         הצעות למכרז זה, 

         נדחה ליום רביעי 

        26.12.2012 בשעה 12:00.

2.     המועד האחרון לקבלת 

        שאלות הבהרה ממציעים,  

        נדחה ליום שלישי, 

       27.11.2012 שעה 18.00.

3.   המועד האחרון למענה 

       המוסד לשאלות הבהרה 

      למכרז, נדחה ליום 

      רביעי 12.12.2012  

      בשעה 18:00.

4.  תוקף הערבות בגין 

     הגשת ההצעה וכן 

     תוקף ההצעה, הוארכו 

    עד לתאריך 26.6.2013

5. בשאר תנאי המכרז 

     אין שינוי.

 

 


 

                                 

מכרז מס' ת (21) 2012

  מערכת תוכנה לחיסכון בחשמל במחשבים אישיים

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת רישיונות שימוש במערכת תוכנה 

לניהול ואכיפת מדיניות חיסכון בחשמל, במחשבים אישיים הפועלים באתרי המוסד ברחבי הארץ, 

וכן לקבל שירותים נלווים לרבות: התקנת המערכת, סיוע בהטמעה, תחזוקה שוטפת, הדרכות, 

ליווי ותמיכה טכנית, הכול כמפורט במכרז.

משך תקופת ההתקשרות:  שלוש שנים, עם אופציה למוסד להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות 

נוספות של שנה כל אחת.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.       על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 5,000 ₪, בנוסח המפורט 

      במסמכי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 19/6/2013. מציע שיגיש ערבות שלא תהיה 

     בנוסח המופיע במסמכי המכרז, או ערבות שאינה מקורית- הצעתו תיפסל על הסף.

2.       פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

      על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

1.  את חוברת המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). 

     להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDFלחץ כאן. 

 2.       הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 300 ₪, שיש לשלמם באמצעות אתר התשלומים של 

      המוסד לביטוח לאומי בכתובת  www.btl.gov.il   בקישור המופיע בדף הבית. להצעה המוגשת 

      יש לצרף אישור על התשלום.

3.       רישום מוקדם למכרז – מציעים שמעוניינים להשתתף במכרז מתבקשים להירשם אצל איש הקשר 

      של המכרז, כמפורט בסעיף 0.3.4 במסמכי המכרז. הרישום המוקדם אינו תנאי להגשת הצעה למכרז.

4.       שאלות הבהרה למכרז - יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: bebs@nioi.gov.il   

      עד לתאריך  22/11/2012 בשעה 18:00. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו 

      לאחר מועד זה. שאלות ההבהרה ותשובות המוסד יועלו במרוכז לאתר האינטרנט של המוסד במדור 

     מכרזים, בכתובת הנ"ל, עד לתאריך 5/12/2012 .

5.       מסירת ההצעות -  את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד 

      או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, 

      שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את שם 

      המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

6.       המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי  19/12/2012 בשעה 12:00.       

      המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

7.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.