מערכת הקלטות במוקד השירות הטלפוני

לא נבחר זוכה.
מספר מכרז: ת(35)2011
תאריך פרסום : 11/12/2011
תאריך הגשה : 01/02/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

 

                          

מכרז מס' ת (35)2011

מערכת הקלטות במוקד השירות הטלפוני  

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקת מערכת הקלטות למוקד 

השירות הטלפוני של המוסד ושירותים מקצועיים נלווים, כמפורט במסמכי המכרז.  

 

משך תקופת ההתקשרות: שלוש שנים, עם אפשרות להארכה אחת לתקופה של שנתיים 

נוספות, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.       על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 15,000 ₪, בנוסח המפורט 

      במסמכי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 31.7.2012. מציע שיגיש ערבות שלא תהיה 

      בנוסח המופיע במסמכי המכרז- הצעתו תיפסל על הסף.

2.       פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

      על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן רכישה וקבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

1.       ניתן לעיין במסמכי המכרז בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.       הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 500 ₪ שלא יוחזרו. את התשלום יש לבצע באמצעות 

      אתר התשלומים של המוסד בכתובת- www.btl.gov.il  בקישור המופיע בדף הבית.

3.       את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות 

      שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 

      13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז 

      ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4.       המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי, 1.2.2012  בשעה 12:00.         
המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

5.       שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: motim@nioi.gov.il 

      עד ליום חמישי 5.1.2012 בשעה 18:00. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו 

      לאחר מועד זה. שאלות ההבהרה ותשובות המוסד יועלו במרוכז לאתר האינטרנט של המוסד במדור 

       מכרזים, לא יאוחר מיום רביעי, 18.1.2012 בשעה 18:00.   

           אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.