רכישת התקני OTP TOKENS

קומדע בע"מ
מספר מכרז: ת(5)2012
תאריך פרסום : 13/05/2012
תאריך הגשה : 04/07/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 300  ש"ח

 

מכרז מס' ת (5) 2012

רכישת התקני  otp tokens

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לרכישת התקני חומרה מסוג otp tokens 

 לצורך אימות זיהוי משתמשי קצה, והכול כמפורט במסמכי המכרז.


תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.       על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 20,000 ₪ בנוסח המפורט 

        במסמכי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 31.12.2012. מציע שיגיש ערבות שלא 

        תהיה בנוסח המופיע במסמכי המכרז- הצעתו תיפסל על הסף.

2.       פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, 

         בהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1.     ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.       הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 300 ₪ שלא יוחזר. את התשלום האמור 

         יתן לבצע באמצעות אתר התשלומים של המוסד, בכתובת www.btl.gov.il  בקישור 

         המופיע בדף הבית.

3.       את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או 

        באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד 

        הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה 

        יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4.       המועד האחרון להגשת ההצעות – יום רביעי  4.7.2012 בשעה 12:00.            

        המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

5.       שאלות הבהרה למכרז: יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת brachag@nioi.gov.il   

         עד ליום שני, 4.6.2012 בשעה 18:00. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות 

         שיגיעו לאחר מועד זה. שאלות ההבהרה ותשובות המוסד יועלו במרוכז לאתר האינטרנט של 

        המוסד במדור מכרזים, עד ליום רביעי, 20.6.2012 בשעה 18:00.

6.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.