מערכת Contact Center עבור מוקדי השירות הטלפוני במוסד לביטוח לאומי

חברת  ITNAVPRO
מספר מכרז: ת(26)2013
תאריך פרסום : 11/05/2014
תאריך הגשה : 12/11/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 1,000  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 27/10/2014

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינוי הבא במכרז הנ"ל: 

 1. המועד האחרון להגשת המכרז נדחה ליום רביעי, 12.11.2014  שעה 12.00.

  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל. 
                     
 2. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 

עדכון מיום 22.9.2014 :

פורסם קובץ תשובות המוסד לביטוח לאומי לשאלות מציעים שהתקבלו בסבב השני עד לתאריך 2/9/2014  וכמו כן ההבהרות שהתפרסמו בסבב הראשון בתאריך 12/8/14, כקובץ אחד משולב.

 ניתן לעיין או להוריד את הקובץ ע"י לחיצה על הקישור "שאלות ותשובות".

 

עדכון מיום 12.8.2014:

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. מסמכי המכרז על נספחיו הוחלפו בנוסח מעודכן ומשולב , הכולל שינויים רבים שהוכנסו למסמכי המכרז, מסומן להלן – "נוסח משולב".       
  יש לפעול  ולהגיש הצעות למכרז זה על פי הנוסח המשולב בלבד.         
  ניתן להוריד את מסמכי המכרז המעודכנים בהמשך עמוד זה ("קובץ המכרז"). 

      להורדת ההסכם המעודכן (קובץ PDF) - לחץ כאן.

2.   פורסם קובץ  תשובות לשאלות מציעים שהתקבלו עד לתאריך 1/6/14.

3.  ניתן להגיש שאלות הבהרה נוספות למכרז בנוסח המשולב עד לתאריך 2/9/14 , באמצעות 

     פנייה בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת motim@nioi.gov.il.   
     המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.          
     שאלות ההבהרה ותשובות המוסד לבטוח לאומי יועלו במרוכז, ללא פירוט שם השואל, לאתר  

     האינטרנט של המוסד לבטוח לאומי, עד ליום שלישי 23/9/14.

4. המועד האחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים נדחה ליום  רביעי  29/10/14 בשעה 12:00       

    המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

   

עדכון מיום 10.8.2014:

  המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים נוספים במכרז זה, כמפורט להלן:

 1. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה יהיה ביום שלישי 2.9.2014.
 2. המועד האחרון להגשת המכרז יהיה ביום רביעי, 1.10.2014 בשעה 12:00.

 

 עדכון מיום 16.7.2014:

 המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים נוספים במכרז זה, כמפורט להלן:

 1. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה יהיה  ביום שלישי 12.8.2014.
 2. המועד האחרון להגשת המכרז יהיה ביום רביעי, 3.9.2014 בשעה 12:00.

 

עדכון מיום 11.6.2014:

המוסד לביטוח לאומי  מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כמפורט להלן:

 1. המועד האחרון למתן  תשובות לשאלות הבהרה  ע"י המוסד לביטוח לאומי נדחה ליום חמישי, 24.7.2014.
 2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז  נדחה ליום רביעי 20.8.2014 שעה 12.00.
 3. בשאר תנאי המכרז לא חל שינוי.

מכרז מס' ת (26) 2013

מערכת Contact Center

עבור מוקדי השירות הטלפוני במוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לאספקה, הקמה ותחזוקה של מערכת קונטקט סנטר

(CONTACT CENTER) אינטגרטיבית, לרבות מערכת טלפוניה IPT ייעודית ומערכת הקלטות,

עבור כל מוקדי השירות הטלפוני של הביטוח הלאומי, והכול כמפורט במכרז.

משך תקופת ההתקשרות:

חמש שנים, עם אופציה למוסד להאריך את ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות של שנתיים כל אחת.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על

תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

1. ניתן להוריד את חוברת המכרז ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDF) - לחץ כאן.

2. הגשת הצעה למכרז - כרוכה בתשלום של 1,000 ₪, שיש לשלמם באמצעות אתר התשלומים של

המוסד לביטוח לאומי בכתובת www.btl.gov.il בקישור המופיע בדף הבית. להצעה המוגשת יש

לצרף את אישור על התשלום.

3. רישום מוקדם למכרז - מציעים שמעוניינים להשתתף במכרז מתבקשים להירשם אצל איש הקשר

למכרז, כמפורט בסעיף 0.3.4 במסמכי המכרז. הרישום המוקדם אינו תנאי להגשת הצעה למכרז.

4. שאלות הבהרה למכרז - יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: motim@nioi.gov.il

עד ליום ראשון 1/6/2014 בשעה 24:00. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות

שיגיעו לאחר מועד זה.

שאלות ההבהרה ותשובות המוסד יועלו במרוכז, ללא פירוט שם הפונה, לאתר האינטרנט של

המוסד במדור מכרזים, בכתובת הנ"ל, עד ליום שלישי 17/6/2014.

5. מסירת ההצעות - את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד

או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי,

שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם

המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

6. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי 9/7/2014 בשעה 12:00.

המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

7. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.