החלפת מעקות במשרד הראשי - מכרז חוזר

ג'יי הנדסה ויזמות בע"מ
מספר מכרז: ב(1003)2014
תאריך פרסום : 17/08/2014
תאריך הגשה : 29/10/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

מכרז מספר ב(1003)2014

החלפת מעקות- מכרז חוזר

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות החלפת מעקות, במשרדיו שברחוב

וייצמן 13 בירושלים (המשרד הראשי).

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. להצעה יש לצרף אישור רו"ח  המעיד שהמחזור הכספי של המציע בשנים 2011 -2013 היה 800,000 ₪ 

       לפחות, בכל אחת מהשנים.

2.    על המציע להיות קבלן רשום בסיווג 100 ובהיקף כספי ג'5 .

3.    כנס ספקים יתקיים ביום  רביעי, 3.9.2014 בשעה 11:00 במשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי, 

      שדרות וייצמן 13 ירושלים. ההשתתפות בכנס הינה חובה, ומציע אשר לא ישתתף מסיבה  

       כלשהי, הצעתו  תיפסל.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. ניתן לעיין במסמכי המכרז בראש עמוד זה ("קובץ המכרז").    

      להורדת ההסכם  - לחץ כאן.  

     להורדת מיפרט טכני וכתב כמויות  - לחץ כאן.

     סט תכניות המכרז יחולק לרוכשי המכרז בלבד, בתיאום מראש עם הגב' אלינור אסלן, בטלפון:

     050-6136300, בימים א' -ה' בין השעות 9:00 -13:00.

  2.  הגשת הצעה למכרז מחייבת תשלום של 500 ₪ (שלא יוחזרו), שיש לשלמם באמצעות אתר התשלומים 

       של המוסד, בקישור המופיע בדף הבית.

  3.   את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  ביד או  באמצעות שליח

        לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר

        יוסי מרציאנו.

  1. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה. 

 

 5.    המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי  29.10.2014 בשעה 12:00.

 6.    שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6510941 או בדוא"ל : yigalg@nioi.gov.il 

       עד ליום שלישי 9.9.2014. אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה. 

       תשובות  המוסד יימסרו בכתב באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום  

       רביעי 22.10.2014

  7.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי 

       על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.