שדרוג והחלפת גופי תאורה T5 בסניפי המוסד לביטוח לאומי

א. הנדל מתקני חשמל בע"מ
תאריך פרסום : 19/03/2014
תאריך הגשה : 14/05/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

                                                        מכרז מספר ב(1004)2013

שדרוג והחלפת גופי תאורה T5 ולדים בסניפי הביטוח הלאומי

הביטוח הלאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר להחלפת גופי תאורה קיימים ומותקנים

במשרדי המוסד ברחבי הארץ לגופי תאורה מסוגT5 או לד, על פי הצורך והתכנון.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 25,000 ₪.

הערבות תהיה בתוקף עד ליום 30.9.2014, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.

מציע שיגיש ערבות שלא תהי בנוסח הנ"ל- הצעתו תידחה על הסף.

2. על המציע לצרף אישור כי הינו רשום ברשם הקבלנים ענף 160 סיווג א-3.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך

על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז:

1. ניתן להוריד את מסמכי המכרז, ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

להורדת החוזה/הסכם (קובץ PDF) - לחץ כאן.

2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,

ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי

ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.

על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 14.5.2014 בשעה 12.00.

4. שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש באמצעות פנייה אל מר בני זייסנו בדואר אלקטרוני -

BENNYZ@NIOI.GOV.IL עד ליום רביעי 9.4.2014.

הביטוח הלאומי אינו מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.

5. תשובות המוסד לשאלות ההבהרה, יימסרו באופן מרוכז ללא פירוט שם הפונה, באתר

האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל עד ליום רביעי 30.4.2014.

6. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא

יהיה רשאי' על- פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.