מכרז חוזר - שיפוץ שירותים בסניף אשקלון

ניר פרוייקטים בע"מ
מספר מכרז: ב(1005)2014
תאריך פרסום : 17/08/2014
תאריך הגשה : 05/11/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

   מכרז מספר ב(1005)2014

שיפוץ שירותים בסניף אשקלון – מכרז חוזר

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות שיפוץ והתאמות בשירותים בסניפו 

שברחוב הנשיא 101 אשקלון, והכול כמפורט במסמכי המכרז.    

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע לצרף אישור כי הינו רשום ברשם הקבלנים, בסיווג 100 במקצוע בנייה ו-131 במקצוע 

       שיפוצים, בהיקף כספי א-1.

2.   על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים    

      ציבוריים. 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.  

אופן הגשת ההצעות:  

1. את  מסמכי המכרז  ניתן להוריד  מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

   להורדת הסכם התקשרות - לחץ כאן.

   להורדת כתב כמויות - לחץ כאן.

    להורדת התכניות - לחץ כאן.


2.   את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או  באמצעות    

    שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13    

    בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא  

    קבלת אישור מסירה.

3.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 5.11.2014 בשעה 12:00.

4.  סיור קבלנים יתקיים ביום  שלישי, 2.9.2014, בשעה  11:30 בסניף המוסד באשקלון בכתובת

     הנ"ל. ההשתתפות בסיור הינה חובה, ומציע  שלא יירשם וישתתף בסיור, לא יוכל להגיש את

    הצעתו למכרז.

5.  שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6513827, למר יורם עסיס עד ליום  

     חמישי,  18.9.2014. המוסד לא יענה על שאלות שיגיעו לאחר המועד הזה.

     תשובות הביטוח הלאומי יועלו באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, שכתובתו צוינה לעיל,   

     באופן מרוכז, ללא  פירוט שם הפונה, לא יאוחר מיום חמישי , 23.10.2014   

6.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא  יהיה 

     רשאי על-פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.