שיפוץ שרותים בסניף אשקלון

מספר מכרז: ב(1005)2014
תאריך פרסום : 25/06/2014
תאריך הגשה : 06/08/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

   מכרז מספר ב(1005)2014

 שיפוץ שירותים בסניף אשקלון

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות שיפוץ והתאמות בשירותים בסניפו שברחוב הנשיא 101 אשקלון, והכול כמפורט במסמכי המכרז.    

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע לצרף אישור כי הינו רשום ברשם הקבלנים, בסיווג 100 במקצוע בנייה ו-131 במקצוע שיפוצים, בהיקף כספי א-1.
  2. על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים לפי  חוק עסקאות גופים ציבוריים. 

     
    פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על

      תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:  

  1. את  מסמכי המכרז  ניתן להוריד  ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

 

     להורדת הסכם התקשרות - לחץ כאן.

     להורדת כתב כמויות - לחץ כאן.

      להורדת התכניות - לחץ כאן.

 2.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או  באמצעות    

    שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13    

    בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא  

    קבלת אישור מסירה.

3.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 6.8.2014, בשעה 12:00.

4.  סיור קבלנים יתקיים ביום  שלישי, 8.7.2014, בשעה  11:30 בסניף המוסד באשקלון בכתובת

     הנ"ל. ההשתתפות בסיור הינה חובה, ומציע  שלא יירשם וישתתף בסיור, לא יוכל להגיש את

      הצעתו למכרז. 

 5.  שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6513827, למר יורם עסיס עד יום  

     שלישי,  15.7.2014. המוסד לא יענה על שאלות שתגענה לאחר המועד הזה.

     תשובות הביטוח הלאומי יועלו באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, שכתובתו צוינה לעיל, באופן מרוכז,

     ללא  פירוט שם הפונה, לא יאוחר מיום חמישי , 24.7.2014. 

6.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   

     יהיה רשאי על-פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.