רכישת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקרית מלאכי- מכרז חוזר

מספר מכרז: ב(1011)2013
תאריך פרסום : 27/04/2014
תאריך הגשה : 11/06/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז חוזר מס' ב' (1011) 2013

רכישת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקרית מלאכי

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לרכישת מבנה משרדים בעיר קרית מלאכי,

בשטח כולל של 400 מ"ר ברוטו וכן 6 מקומות חניה, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית תנאי הסף:

1) מיקום הנכס יהיה במרכז העיר קרית מלאכי, נגיש לעורקי תחבורה ציבורית ולא

באזור התעשייה.

2) המבנה המוצע יהיה בשטח כולל ברוטו של 400 מ"ר ובקומת הקרקע בלבד.

3) המבנה המוצע יהיה עם כניסה נפרדת.

4) על המציע לצרף אישור תקף מהרשות המקומית לשימוש המבנה לייעוד משרדים.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך

על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993.

אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

להורדת החוזה / הסכם - קובץ PDF) - לחץ כאן.

2. שאלות הבהרה ניתן להעביר לגב' סימה כהן,באמצעות פקס 02-6513827 או באמצעות

דוא"ל simaco@nioi.gov.il עד ליום שני 12.5.2014. המוסד אינו מתחייב לענות על

שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

3. תשובות המוסד לשאלות ההבהרה, יועלו במרוכז, ללא פירוט שם הפונה, באתר האינטרנט

של המוסד בכתובת הנ"ל עד ליום שלישי 27.5.2014.

4. את ההצעות למכרז ניתן להגיש כמפורט במסמכי המכרז, ביד או באמצעות שליח בלבד,

לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים, בארכיב

בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

5. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי 11.6.2014 בשעה 12:00.

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה, לא תילקח בחשבון.

6. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, ורשאי

לבטל מכרז זה מכל סיבה שימצא לנכון.