שכירת משרדים בקרית אתא - מכרז חוזר

מ. אליאנס חברה לבניין
מספר מכרז: ב(1013)2013
תאריך פרסום : 03/09/2014
תאריך הגשה : 29/10/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' ב' (1013)2013

שכירת משרדים בקרית אתא- מכרז חוזר

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים בקרית אתא לשימוש

משרדי הביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:

  1. השטח הנדרש הוא כ- 170 מ"ר ברוטו. 

 

2.  מיקום הנכס המוצע יהיה במרכז העיר קרית אתא על הציר המרכזי שברחוב העצמאות, ו/או במרחק

     של עד 250 מטר בין הרחובות חנקין ממערב והנביאים ממזרח.

3.   המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות של מבנים קיימים, אשר על -פי שיקול דעתו הבלעדי ניתן יהיה

      להתאימם תוך שישה  חודשים, על פי דרישת המוסד, וכמפורט במפרט הטכני המצורף.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

אופן הגשת ההצעות:

  1.  את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 

       להורדת ההסכם (קובץ PDF) - לחץ כאן.

2.    את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של 

       המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל 

        מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.

  3.  המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי  29.10.2014  בשעה 12:00. הצעות שיגיעו 

       לאחר מועד זה, לא יילקחו בחשבון.

   4.  שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום שני 15.9.2014  בשעה 12:00, באמצעות פקס     

        02-6513827 או במייל shellyy@nioi.gov.il .

   5. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד/דף הבית/מכרזים, עד ליום רביעי 22.10.2014  

   6. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל 

       מכרז זה מכל סיבה שהיא.