שירות, אחזקה ואופציה לרכישת מעליות ומעלוני המוסד

מספר מכרז: ב(1016)2013
תאריך פרסום : 09/02/2014
תאריך הגשה : 26/03/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מספר ב(1016)2013

שירות, אחזקה ואופציה לרכישת מעליות ומעלוני המוסד

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר למתן שירות, אחזקה ואופציה לרכישת 

מעליות ומעלוני המוסד לסניפיו ברחבי הארץ, כמפורט במסמכי המכרז.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. המציע הינו בעל הסמכה רשמית למתן שירות למעליות במהלך 5 השנים

    האחרונות לפחות (2009 -2013).

2. למציע מחזור כספי שנתי (בשירות) בגובה של 1,500,000 ₪ לפחות בכל  

   אחת מהשנים 2012,2011,2010 (יש לצרף אישור רו"ח).

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על 

 תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד, ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). 

     להורדת החוזה/הסכם (קובץ PDF) - לחץ כאן.  

2.   את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש ביד או  באמצעות  שליח, לתיבת המכרזים של המוסד 

     לביטוח לאומי, המשרד הראשי  ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. 

     על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

  1. המועד האחרון להגשת ההצעות- יום רביעי, 26.3.2014 בשעה 12:00.
  2.  שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6513827 או דוא"ל shaike@nioi.gov.il 

      עד ליום רביעי 26.2.2014. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

5.   תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, באופן מרוכז, ללא פירוט שם הפונה, עד ליום 

      רביעי 12.3.2014.

6.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, 

      על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.