שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בפרדס חנה - מכרז חוזר

לא נבחר כל זוכה.
מספר מכרז: ב(1019)2013
תאריך פרסום : 03/09/2014
תאריך הגשה : 29/10/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ב(1019)2013

                                  שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בפרדס חנה- מכרז חוזר

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר פרדס חנה לשימוש 

משרדי הביטוח הלאומי.  ההצעות יכללו את פרופיל הנכס, שטחו, כמות חניות לשימוש המוסד, הצעת מחיר 

לדמי שכירות, דמי ניהול וחניות אם קיימים, ועוד אישורים ומסמכים כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית תנאי הסף:

  1. השטח הנדרש הוא בין 150 מ"ר ל200  מ"ר ברוטו.
  2. מיקום הנכס המוצע יהיה ברדיוס של עד 300 מטר מצומת הרחובות דרך הבנים והדקלים.
  3. המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות של מבנים קיימים או במצב שלד לפחות, אשר על -פי שיקול 

     דעתו הבלעדי ניתן יהיה להתאימם תוך שישה חודשים לדרישות המוסד, וכמפורט במפרט הטכני המצורף.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על 

תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  

      להורדת ההסכם (קובץ PDF) -  לחץ כאן.

 2.   את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של 

      המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2  

      אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.

3.    המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי 29.10.2014  בשעה 12:00.

4.   שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום שני 15.9.2014 לגב' שלי יהודה בפקס'  02-6513827  

       או במייל shellyy@nioi.gov.il.

5.   תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד/דף הבית /מדור מכרזים, עד ליום רביעי  22.10.2014

6.   המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל 

      מכרז זה מכל סיבה שהיא.