שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בפרדס חנה

מספר מכרז: ב(1019)2013
תאריך פרסום : 27/04/2014
תאריך הגשה : 02/07/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 25/05/2014

1. המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה למכרז זה, נדחה ליום ראשון,8.6.2014.
2.המועד האחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה ע"י המוסד לביטוח לאומי נדחה ליום רביעי, 18.6.2014.
3.המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי, 2.7.2014 שעה 12.00.
4.במכרז ייקבע כי על הנכס המוצע להיות מוכן לאיכלוס בתוך 18 חודשים מיום הגשת התכניות המאושרות למוסד.
5.בשאר תנאי המכרז לא חל שינוי.


מכרז מספר ב(1019)2013

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בפרדס חנה

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר פרדס חנה לשימוש משרדי

הביטוח הלאומי. ההצעות יכללו את פרופיל הנכס, שטחו, כמות חניות לשימוש המוסד, הצעת מחיר

לדמי שכירות, דמי ניהול וחניות אם קיימים, ועוד אישורים ומסמכים כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית תנאי הסף:

1) השטח הנדרש הוא בין 150 מ"ר ל200 מ"ר ברוטו.

2) מיקום הנכס המוצע יהיה ברדיוס של עד 300 מטר מצומת הרחובות דרך הבנים והדקלים.

3) המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות של מבנים קיימים או במצב שלד לפחות, אשר

על -פי שיקול דעתו הבלעדי ניתן יהיה להתאימם תוך שישה חודשים לדרישות המוסד,

וכמפורט במפרט הטכני המצורף.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך

על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDF) - לחץ כאן.

2. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת

המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים,

בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.

3. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי 11.6.2014 בשעה 12:00.

4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום חמישי 15.5.2014 לגב' שלי יהודה

בפקס' 02-6513827 או במייל shellyy@nioi.gov.il.

5. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד/דף הבית /מדור מכרזים, עד

ליום חמישי 29.5.2014.

6. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת,

והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.