שיפוץ שירותים בסניף רמת גן

גיא חנוני בנייה ופיתוח בע"מ
מספר מכרז: ב(1019)2014
תאריך פרסום : 22/10/2014
תאריך הגשה : 03/12/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

   מכרז מספר ב(1019)2014

    שיפוץ שירותים בסניף רמת גן

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות שיפוץ והתאמות בשירותים, בסניפו שברחוב חשמונאים 15 רמת גן,  והכול כמפורט במסמכי המכרז.    

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע לצרף אישור כי הינו רשום ברשם הקבלנים, בסיווג 100 במקצוע בנייה ו-131 במקצוע 

      שיפוצים, בהיקף כספי א-1.

2 .   על המציע לצרף ערבות מקורית ברת חילוט ובלתי מותנית לטובת המוסד. הערבות האמורה תהיה 

      ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית אשר אושרה ע"י החשב הכללי, לפקודת המוסד לביטוח 

     לאומי על סך 30,000₪. תוקף הערבות יהיה עד ליום 1.3.2015. ערבות שאינה מקורית ו/או שאינה

     בנוסח המדויק המופיע במסמכי המכרז, תגרום לפסילת ההצעה.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על

 תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:  

1. את  מסמכי המכרז  ניתן להוריד  ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 

    להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

    להורדת כתב כמויות ומפרט טכני - לחץ כאן. 

2.   את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או  באמצעות  שליח, לתיבת המכרזים 

      של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן  13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. 

      על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.   נא  לוודא קבלת אישור מסירה.

3.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 3.12.2014 בשעה 12:00.

4.  סיור קבלנים יתקיים ביום  שני, 10.11.2014 בשעה  14:00 בסניף המוסד ברמת גן בכתובת

     הנ"ל. ההשתתפות בסיור הינה חובה, ומציע  שלא ישתתף ויירשם בסיור, לא יוכל להגיש את 

    הצעתו למכרז.

5.  שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח למר יורם עסיס באמצעות פקס' 02-6513827, עד ליום  

     שני,  17.11.2014. המוסד לא יענה על שאלות שיגיעו לאחר המועד הזה.

     תשובות הביטוח הלאומי יועלו באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, שכתובתו צוינה לעיל,   

     באופן מרוכז ללא  פירוט שם הפונה, עד ליום רביעי, 26.11.2014.

6.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   

     יהיה רשאי על-פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.