מאגר חוקרים ויועצים למחקר עבור המוסד לביטוח לאומי

מספר מכרז: מ(2013)2014
תאריך פרסום : 27/07/2014
תאריך הגשה : 26/11/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 22/10/2014

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים  במכרז זה כמפורט להלן:

  1. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה נדחה  ליום חמישי 6.11.2014.
  2. המועד האחרון להגשת המכרז נדחה ליום רביעי, 26.11.2014  בשעה 12:00.
  3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.    

מכרז מס' מ(2013)2014

מאגר חוקרים ויועצים למחקר עבור המוסד לביטוח לאומי

 

בכוונת המוסד לביטוח לאומי להקים מאגר חוקרים ויועצים למחקר, אשר ישמשו בעיקר את מינהל 

המחקר והתכנון ואת אגף הקרנות במוסד לצורך פעילותם השוטפת, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

 

1.   תנאי הסף להשתתפות במכרז:

         תחומי הייעוץ  הנדרשים, מפורטים במסמכי המכרז.

          פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז נמצא במפרט שבגוף המכרז, והוא  מסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

2.              הליך המכרז:

2.1     ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז 

          וכל ההודעות בנושא המכרז, יפורסמו באתר זה.

          להורדת הסכם מסגרת ליועץ על בסיס שעות עבודה (נספח ט') - לחץ כאן.

         להורדת  הסכם מסגרת לביצוע מחקר (נספח י') - לחץ כאן.  

2.2    החל מיום פרסום המכרז, ועד ליום שני 22.9.2014, רשאי כל אדם לפנות למוסד בכתב, ולהעלות כל 

        בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או להתקשרות שתבוא בעקבותיו. את הפנייה יש לשלוח במייל 

        לכתובת tamiel@nioi.gov.il.

2.3   המוסד ישיב  על שאלות ההבהרה באופן מרוכז בעמוד זה - קישור ל"שאלות ותשובות".

2.4   את ההצעה יש להגיש עד ליום רביעי 12.11.2014 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים המרכזית של המוסד 

        לביטוח לאומי בשד' וייצמן 13, ירושלים. התיבה ממוקמת בארכיב (קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו).

3.     בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.