רכישת שי למתנדבי הייעוץ לקשיש

מינה שיווק מוצרי פרסום בע"מ
מספר מכרז: מ(2024)2014
תאריך פרסום : 01/06/2014
תאריך הגשה : 02/07/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר מ(2024)2014

רכישת שי למתנדבי שירות הייעוץ לקשיש

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת מחבת+ לוח שנה עבור מתנדבי שירות

הייעוץ לקשיש (סה"כ 4970 יחידות שי). המפרט הטכני של השי מצוי בנספח ה' למכרז, והוא כולל

אריזה ומשלוח לסניפי המוסד ברחבי הארץ.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. המשתתף במכרז יצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה ועל ניהול ספרים לפי חוק

עסקאות גופים ציבוריים.

2. על המשתתף להיות בעל מחזור כספי שלא יפחת מ-250,000 ₪ לשנים 2011,2012,2013.

3. המציע מתחייב לאספקת השי עד ליום 17.8.2014.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על

תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן הגשת ההצעות

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDF) - לחץ כאן.

2. את ההצעות בצירוף דוגמת השי כמפורט בנספח ד' למכרז, יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת

למסמכי המכרז, למסור ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד

הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.

על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

  1. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 2.7.2014 בשעה 12:00.
  2. ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב באמצעות פקס' 08-9451335 עד ליום שלישי 10.6.2014. תשובות

המוסד יימסרו בכתב באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום חמישי 19.6.2014.

אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות לפניות לאחר מועד זה.

5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי,

על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.