רכישה והתקנה של מבנים מוגנים בסניף באר שבע

מפרם בע"מ
מספר מכרז: מ(2025)2014
תאריך פרסום : 16/07/2014
תאריך הגשה : 30/07/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר מ(2025)2014

רכישה והתקנה של מבנים מוגנים  בסניף באר שבע

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לרכישה והתקנה של 3 מבנים מוגנים יבילים 

לסניף באר שבע של המוסד, בהתאם למפרט הטכני המצורף למסמכי המכרז. 

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

המשתתף במכרז יצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה ועל ניהול ספרים לפי חוק

 עסקאות גופים ציבוריים.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך 

על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז:

 1.  ניתן להוריד את מסמכי המכרז (ללא תשלום),  מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

      להורדת ההסכם  (קובץ PDF) - לחץ כאן.    

2.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  ביד או  באמצעות שליח

     לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13, בארכיב אצל

      מר יוסי מרציאנו.

3.על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 30.7.2014 שעה 12.00.

5. ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב באמצעות דוא"ל  lazarm@nioi.gov.il  עד ליום שלישי 22.7.2014. 

   תשובות  המוסד יימסרו בכתב באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל עד ליום ראשון

    27.7.2014.  

6. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא  

   יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.