מתן שירותי ייצוג משפטי עבור הביטוח הלאומי בערעורים על קביעות ועדות רפואיות

הזוכים במכרז הם:
אזור צפון  - איילת ברעם, אריק יעקובי, גיא סיוון, מוחמד גאנם, מוניר ח'יר, איהב סיעדי, נעמאנה את ג'באלי, ארז בן דוד.
אזור דרום - מוהנד זייד, גרוס קלינהנדלר,  אורי רייך. 
אזור מרכז - איילת ברעם, אריק יעקובי, מוניר חיר, אלי מושונוב.  
מספר מכרז: מ(2034)2014
תאריך פרסום : 27/08/2014
תאריך הגשה : 22/10/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מספר מ(2034)2014

מתן שירותי ייצוג משפטי עבור הביטוח הלאומי בערעורים על קביעות וועדות רפואיות

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות ממשרדי עורכי דין לייצוג המוסד בערעורים על קביעות של 

הפוסקים בוועדות הרפואיות.

השירות הנדרש הוא טיפול משפטי כולל בתיק והכול כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. המציע הוא עורך דין, בעלים של משרד עו"ד ו/או שותף בכיר של אותו משרד, שמנוהל כמערכת    

       אורגנית וארגונית אחת, מדווח לרשויות השונות כגוף אחד, יש לו תשתית תפעולית  של                     

       משרד עורכי דין  ומבוטח בביטוח אחריות מקצועית במסגרת פוליסה אחת.

  2. על המציע להיות, במועד הגשת ההצעה, בעל ניסיון של חמש שנים לפחות כעורך דין פעיל.

  3.  על המציע להיות, במועד הגשת ההצעה, בקיא ובעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בדיני הביטוח 

       הלאומי ו/או דיני העבודה.

   4. המציע מחזיק במערכת ממוכנת לניהול המשרד והתיקים המשפטיים, המאפשרת העמדת ממשק 

       עם מערכות המחשוב של המוסד (לרבות מערכת לש"מ – לשכה משפטית), וכן מערכת לקישור והעברת 

       נתונים למערכת בתי המשפט וממנה ("נט המשפט"), לרבות התוכנות הנדרשות למערכות האמורות.

     פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על 

     האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993.

אופן הגשת ההצעות:

1.  את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

     להורדת ההסכם (קובץ PDF) - לחץ כאן.

2.  את ההצעות יש להגיש  ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד 

    הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13(מאחורי בניני האומה), בארכיב בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי 

     המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 22.10.2014, בשעה 12:00.

     הצעה שלא תגיע עד למועד האמור לעיל, תיפסל על הסף.

4.      שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש לשלוח בהתאם להוראות, שנקבעו במכרז לעניין אופן הגשתן,

        בדואר האלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: ramiy@nioi.gov.il   עד ליום שלישי 16.9.2014 .המוסד 

        לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה.

5.     תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו במרוכז באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתובת הנ"ל, 

       עד ליום רביעי,  1.10.2014.

6.      בחג הסוכות מ- 8.10.2014 עד 19.10.2014, יהיה המשרד הראשי סגור לקהל עקב חופשה מרוכזת.

7.      אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא  יהיה רשאי, 

        על-פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.