אספקת שירותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי

הראל חברה לביטוח בע"מ
מספר מכרז: מ(2039)2014
תאריך פרסום : 21/09/2014
תאריך הגשה : 05/11/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 01/10/2014

לעיון  בנסיון תביעות לשנים 2012, 2013 ,2014  - לחץ כאן.


מכרז מס' מ(2039) 2014

אספקת שירותי ביטוח לכלי הרכב של המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקת שירותי ביטוח לכלי הרכב של המוסד לשנת 2015.

רשאים להגיש הצעות חברות ביטוח, שיש להן רישיון מבטח ישראלי מאת המפקח על הביטוח, בענפי הביטוח המפורטים במסמכי המכרז.

תמצית תנאי הסף:

  1. ברשות המציע אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו - 1976.
  2. במשך שלוש השנים האחרונות (2012,2014,2013) היו למציע לפחות שלושה לקוחות בהיקף פרמיה 

      בביטוח רכב של 400,000 ₪ לשנה לפחות, לכל אחד מהלקוחות.
 
פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על 

תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן  קבלת מסמכי המכרז:

את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 

להורדת ההסכם (קובץ PDF) - לחץ כאן.

אופן הגשת ההצעות:

את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה בשני עותקים, לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד הראשי, 

שדרות ויצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו, עד ליום רביעי, 5.11.2014 

בשעה 12:00.    המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר מועד זה.

שאלות הבהרה:

שאלות הבהרה למכרז ניתן להפנות לאשת הקשר הגב' ציונה קלימי באמצעות פקס' 02-6540836 

או באמצעות דוא"ל tziona@nioi.gov.il עד ליום שני 6.10.2014. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו 

באופן מרוכז, באתר האינטרנט של המוסד, ללא פירוט שם הפונה, עד ליום חמישי, 23.10.2014.

המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז, ו/או את היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.