יועצים לניהול בתחומי הנדסת ייצור ומכרזים

אשד משאבי ניהול,  קצב מהנדסים, סיגו יועצים,  אמן,  רביב הראל, תפן, אם.אם.אם. יעוץ הנדסי
מספר מכרז: מ(2040)2013
תאריך פרסום : 27/04/2014
תאריך הגשה : 23/07/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 19/06/2014

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

  1. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו על ידי המוסד לביטוח לאומי לא יאוחר מיום חמישי 3.7.2014.

 2.    המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום רביעי  23.7.2014 שעה 12:00.


מכרז מס' מ' (2040) 2013

יועצים לניהול בתחומי הנדסת ייצור ומכרזים

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחברות או שותפויות רשומות,

למתן שירותי ייעוץ לצורך ביצוע עבודות בנושא הנדסת ייצור (או"ש), כתיבה ועריכת מכרזים.

1. תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

א. המצאת ערבות הגשה בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית מקורית בלתי מותנית, ע"ס 5,000 (חמשת אלפים ₪) צמודה למדד המחירים לצרכן, לקיום תנאי המכרז ובתוקף עד ליום 8.1.2015. נוסח הערבות יהיה זהה לחלוטין לנוסח המוצג במסמכי המכרז. ערבות שלא תהיה בנוסח הנ"ל תפסול את ההצעה.

ב. על המציע להיות חברה או שותפות שנרשמו כדין. על המציע לצרף תעודת התאגדות ונסח חברה/שותפות עדכני המעיד כי למציע אין חובות בגין אגרה שנתית וכי לא נרשם כחברה מפרה.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993.

2. אופן קבלת מסמכי המכרז:

ניתן להוריד את מסמכי המכרז, ללא תשלום, מראש עמוד זה

("קובץ להורדה").

להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDF) - לחץ כאן.

3. הגשת ההצעות: את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה כמפורט במסמכי המכרז,

אל תיבת המכרזים המוצבת בבניין המוסד לביטוח לאומי, שדרות ויצמן 13

ירושלים, בארכיב בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.

4. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז - יום רביעי 9.7.2014 בשעה 12.00.

5. שאלות הבהרה ניתן יהיה להגיש עד ליום חמישי, 22.5.2014 באמצעות

דוא"ל eyalg@nioi.gov.il. שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו.

תשובות לשאלות ההבהרה יינתנו עד ליום חמישי 19.6.2014, ויפורסמו באופן מרוכז,

ללא פירוט שם הפונה, באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו: www.btl.gov.il בדף

הבית במדור מכרזים.

6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו

/או את היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות

או אחרות.