חברות ייעוץ לפיתוח ארגוני

לוטם אסטרטגיות לפיתוח, מרטנס הופמן יועצים לניהול, אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים, רותם אסטרטגיות עסקיות, מיילסטון פיתוח וניהול משאבי אנוש
מספר מכרז: מ(2041)2013
תאריך פרסום : 30/04/2014
תאריך הגשה : 02/07/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 19/06/2014

עדכון מיום 19.6.2014:

לסעיף 0.2.3 למכרז יתווספו המשפטים: "המציע יכול להיות גם עוסק מורשה. עוסק מורשה יצרף  להצעתו תעודת עוסק מורשה".

יתר השינויים במכרז והתשובות לשאלות ההבהרה מפורסמים בדף זה - קישור ל"שאלות ותשובות".

עדכון מיום 8.6.2014:

המוסד לביטוח לאומי  מודיע בזאת על שינויים במכרז זה

כמפורט להלן:

1. המועד האחרון למתן  תשובות לשאלות הבהרה  ע"י המוסד לביטוח לאומי   נדחה ליום חמישי,  19.6.2014.

2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הנ"ל  נדחה ליום רביעי,

2.7.2014 שעה 12.00.

3. בשאר תנאי המכרז לא חל שינוי.


מכרז מס' מ(2041)2013

חברות ייעוץ לפיתוח ארגוני

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות למכרז המפורט לעיל .

פירוט מלא של כל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט, בהסתמך

על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993.

אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDF) – לחץ כאן.

2. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי,

המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.

על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3. המועד האחרון להגשת הצעות : יום רביעי 25.6.2014 בשעה 12.00.

הצעה שלא תגיע עד המועד האמור לעיל, תיפסל על הסף.

4. שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש להפנות בדואר אלקטרוני לכתובת

הבאה: eyalg@nioi.gov.il עד ליום שני 19.5.2014. תשובות לשאלות יפורסמו באתר

האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתובת הנ"ל, עד ליום שני 9.6.2014.

5. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה.

6. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא

יהיה רשאי, על-פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.