מתן שירותי ניהול ותפעול של הוועדות לעררים

לא התקבלו הצעות למכרז זה.
מספר מכרז: מ(2043)2013
תאריך פרסום : 29/09/2013
תאריך הגשה : 12/02/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 07/01/2014
עדכון מיום 7.1.2014:
 
המועד האחרון להגשת 

הצעות למכרז זה

נדחה ליום רביעי,

12.2.2014 שעה  12.00.

 
 בשאר תנאי המכרז 

 לא חלו שינויים.

 

עדכון מיום 11.12.13:
 

המוסד לביטוח לאומי 

מודיע על חידוש 

הליכי המכרז הנ"ל, 

וקובע בזאת מועדים 

חדשים כדלקמן:

1. מועד אחרון להגשת 

   שאלות הבהרה - יום 

   שלישי 17.12.2013.

2.  מועד אחרון למענה 

    המוסד לשאלות ההבהרה - 

    יום חמישי 26.12.2013.

3.   המועד האחרון להגשת 

    הצעות נדחה ליום 

    רביעי, 8.1.2014 

    בשעה 12:00.

4.   בשאר תנאי המכרז 

    לא חל שינוי.

 

 עדכון מיום 3.11.2013:

 
בהתאם להחלטת בית הדין 
האזורי לעבודה בירושלים 
מיום 30.10.2013 
(ס"ק 61843-07-13), 
הליכי מכרז זה מוקפאים 
עד ליום 1.12.2013
 
בתום ההקפאה יחודש 
המכרז, ויפורסמו מועדים 
חדשים להליכי המכרז.

 


 

מכרז מס' מ(2043)2013

מתן שירותי ניהול ותפעול של הוועדות לעררים

 

עד כה הופעלו ועדות הערר בסניפי המוסד לביטוח לאומי, ולפיכך הכנת התיק, הזמנת בדיקות רפואיות 

 ע"י רופא מנתב, ניתוב התיק,  זימון המבוטח ושיבוצו לוועדה בוצעו ע"י עובדי המוסד.

 בהתאם להמלצות צוותי עבודה שפעלו בנושא, הוחלט להעביר את ביצוע  הוועדות לעררים (דרג ב') 

 לגורם חיצוני בלתי תלוי.

 בכוונת המוסד להפעיל בשלב ראשון מרכז לעררים לאזור הצפון. הפעלת מרכז זה תלווה במחקר.  

 על המרכז להיות ממוקם בעיר חיפה.

 המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לניהול ולתפעול של הוועדות לעררים בנושאים הבאים:

א.       עררים בתחום נכות כללית.

ב.       עררים בתחום נפגעי עבודה.

ג.        עררים בתיקי מס הכנסה.

  תמצית תנאי הסף:

  1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח (ערבות הגשה) בסכום של 

          500,000 ₪ (חמש מאות אלף ₪). הערבות תהיה בתוקף עד ליום 31.3.2014. הערבות תוגש 

          כערבות מקורית, בדיוק בנוסח "ערבות הגשה" המופיע בנספח 0.6.1 למכרז, ללא תוספות או שינויים. 

         לא יתקבל צילום של הערבות. ערבות בנוסח שונה, או ערבות שאינה בתוקף עד התאריך שצוין תגרום 

         לפסילת ההצעה.

    2. על המציע לצרף אישור התאגדות על פי דין, וכן אם המציע הינו חברה או שותפות יש לצרף אישור על 

        היעדר חובות בגין אגרה שנתית לרשם התאגידים.

  3.  התחייבות להפעלת המרכז לעררים בעיר חיפה- על המציע לצרף להצעתו הצהרה בנוסח המצורף 

       בנספח 0.5.2.8 כי מרכז העררים אותו יפעיל ממוקם בעיר חיפה בלבד. שטח הנכס לא יפחת מ-370 מ"ר.

 פירוט מלא של כל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, 

בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993.

אופן הגשת ההצעות:

1.      את מסמכי  המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

     להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDF ) -  לחץ כאן. 

 2.      את ההצעות וכל המסמכים הנלווים  יש להגיש ביד או  באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד 

     לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. 

     על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3.      המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי  20.11.2013 בשעה 12.00.

4.     שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש להפנות בדואר האלקטרוני לכתובת 

     הבאה:yaronas@nioi.gov.il  עד ליום חמישי, 24.10.2013.

     התשובות לשאלות יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתובת הנ"ל, ללא פירוט שם 

     הפונה, עד ליום  חמישי 7.11.2013. 

 5.       המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה.

6.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, 

       על-פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.