אספקת שרותי הערכת תפקוד לעקרות בית באזור הצפון

חוי ארמלין (אדיוסיסטמס בע"מ), נחמה באר ( אדיוסיסטמס בע"מ), גילה מיכאלי, ורדה טל.
מספר מכרז: מ(2043)2014
תאריך פרסום : 22/10/2014
תאריך הגשה : 03/12/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס'  מ(2043)2014

          אספקת שירותי הערכת תפקוד לעקרות בית באזור הצפון

המוסד לביטוח לאומי, באמצעות אגף ועדות רפואיות במינהל הגמלאות, מבקש לקבל הצעות לביצוע 

שירותי הערכת כושר תפקוד של עקרת בית בפעילויות היומיומיות כמוגדר בסעיף 195 לחוק 

הביטוח הלאומי באזור הצפון.

 תמצית תנאי הסף:

  1. המציע או כל מעריך המוצע על ידו, הינו בעל התמחות וניסיון של 5 שנים לפחות בביצוע השירותים

      הנדרשים במכרז, ו/או  שירותים דומים לשירותים הנדרשים במכרז.

 2.  מעריך המגיש הצעה  או מעריך המוגש כחלק מהצעת מציע מסוים יידרשו לעבור ראיון אישי שיבוצע

      ע"י צוות הבדיקה של המכרז וקבלת ציון מינימלי של 75.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על האמור

בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים  תשנ"ג – 1993.

הגשת מסמכי המכרז:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 

      להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.   

  2. שאלות הבהרה ניתן לשלוח  לאיש הקשר בדוא"ל inbalfi@nioi.gov.il  עבור הגב' ענבל פינץ עד ליום 

     שני 3.11.2014. המוסד לא ישיב על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. תשובות לשאלות יינתנו באופן מרוכז, 

     ללא פירוט שם הפונה, באמצעות אתר האינטרנט של המוסד בכתובת לעיל, עד ליום רביעי 19.11.2014.

   3. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, על פי המפורט במסמכי המכרז,  ביד או באמצעות שליח 

      בלבד אל תיבת המכרזים המוצבת בארכיב בקומה 2 בבניין המוסד לביטוח לאומי, שדרות וייצמן   13  

       ירושלים,  אצל מר יוסי מרציאנו.

    4. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי, 3.12.2014 בשעה 12:00.

    5. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או את היקף

       העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.