אספקת מוצרי ספיגה חד פעמיים לזכאים לגמלת סיעוד

באזורים צפון, מרכז ודרום - זכו החברות: "חוגלה קימברלי",  "כמיטק,  "טלפארמה" .
מספר מכרז: מ(2047)2012
תאריך פרסום : 27/11/2013
תאריך הגשה : 19/03/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 23/02/2014
עדכון מיום 23.2.2014:
1.המועד האחרון להגשת 

   הצעות למכרז נדחה 

   ליום רביעי, 19.3.2014 

   בשעה 12:00.

2. בוצעו שינויים

    בתשובות ההבהרה 

    שפורסמו וכן עודכנה

    רשימת מוצרי הספיגה.

 

 

 

 

 

    להורדת השינויים 

    והעדכונים- לחץ כאן.   

 
 
עדכון מיום 14.1.2014:
המוסד לביטוח לאומי 

מודיע על השינויים 

האלה במכרז הנ"ל:

1. המועד האחרון למענה 

    המוסד לשאלות 

    ההבהרה נדחה 

    ליום חמישי, 13.2.2014. 

2. המועד האחרון להגשת 

   הצעות למכרז נדחה 

   ליום רביעי, 12.3.2014 

   בשעה 12:00.

3.  בשאר תנאי המכרז 

   לא חל שינוי.

 

עדכון מיום 25.12.2013:
המוסד לביטוח לאומי 

מודיע על השינויים 

האלה במכרז הנ"ל:

1. המועד האחרון למענה 

    המוסד לשאלות 

    ההבהרה נדחה 

    ליום חמישי, 16.1.2014. 

2. המועד האחרון להגשת 

   הצעות למכרז נדחה 

   ליום רביעי, 12.2.2014 

   בשעה 12:00.

3.  בשאר תנאי המכרז 

   לא חל שינוי.

 


 

מכרז מס' מ (2047) 2012

אספקת  מוצרי ספיגה חד פעמיים לזכאים לגמלת סיעוד

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לאספקת מוצרי ספיגה חד פעמיים 

לבתי זכאים לגמלת סיעוד, כחלק מהשירותים כמשמעותם בחוק הביטוח הלאומי. 

לצורך כך, המוסד מעוניין להקים מאגר ספקים אשר יספקו את המוצרים לבתי הזכאים.

מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז, מוזמנים להציע הצעות לאספקת 

 מוצרי ספיגה.

 1. תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:

    א.       המציע הינו בעל היקף כספי בתחום מכירה, שיווק והפצה של מוצרי ספיגה 

               ו/או בריאות,  בסכום של לפחות 2,000,000 ₪, בכל אחת מהשנים 

               2010, 2011, 2012.

ב.     על המציע להגיש ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 100,000 ₪, 

 

        בתוקף עד ליום  31.3.2014 בתנאים ובנוסח המפורטים במכרז. 

   

       ערבות שלא תהיה בנוסח המדויק או שלא תהיה מקורית, תגרום לפסילת ההצעה.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף 

 

המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

 2.  הליך המכרז:

      א.     את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

              הגשת המכרז הינה ללא תשלום.

             להורדת החוזה/הסכם (קובץ PDF) - לחץ כאן.

ב.   בשאלות הבהרה ניתן לפנות לכתובת הדואר האלקטרוני  talish@nioi.gov.il 

      עד ליום חמישי, 12.12.2013. אין המוסד מתחייב לענות על שאלות שיגיעו במועד 

      מאוחר יותר.

תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו במרוכז ללא פירוט שם הפונה, 

 עד ליום חמישי 26.12.2013 באתר המוסד לביטוח לאומי בכתובת הנ"ל.

ג.  המועד האחרון להגשת ההצעות: את ההצעה יש להגיש עד ליום רביעי, 

    8.1.2014 בשעה 12.00, לתיבת המכרזים המרכזית של המוסד לביטוח לאומי 

   בשד' ויצמן 13, ירושלים. התיבה ממוקמת בארכיב (קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו). 

   על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. הצעות שיגיעו באיחור לא יתקבלו.

ד. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור 

    במסמכי המכרז.

ה. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

    הצעה אחרת.