שירותי רחיצת כלי רכב

מספר מכרז: מ(2051)2013
תאריך פרסום : 08/01/2014
תאריך הגשה : 05/03/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 12/02/2014

 

עדכון מיום 12.2.2014:

1.  המועד האחרון להגשת 

    ההצעות לתיבת המכרזים 

    נדחה ליום רביעי, 5.3.2014 

   בשעה 12:00.

2.  פורסם תיקון נספח ב' 

   (הצעת המחיר). 

   ניתן להוריד את 

   הנספח המתוקן 

   בלחיצה על הקישור 

   "שאלות ותשובות".  

   יש להגיש את ההצעה 

   על פי הנספח המעודכן.

3.   בשאר תנאי המכרז 

    לא חל שינוי.

 

עדכון מיום 26.1.2014:

המוסד לביטוח לאומי 

מודיע בזאת על שינוי 

מועדים במכרז זה, 

כמפורט להלן:  

1.  המועד האחרון למענה 

   המוסד לשאלות ההבהרה 

   נדחה  ליום ראשון, 9.2.2014.

2.  המועד האחרון להגשת 

    הצעות לתיבת המכרזים 

    נדחה ליום רביעי, 

    19.2.2014 בשעה 12:00.

3.   בשאר תנאי המכרז 

    לא חל שינוי.

 

 

 


 

          מכרז מספר מ (2051)2013

                  שירותי רחיצת כלי רכב

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר עבור שירותי רחיצה לכ-200 כלי רכב ברחבי הארץ.

 התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 

לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

      להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDF) -  לחץ כאן.

 2.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA4 ,  ביד או  באמצעות שליח

     לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר 

     יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

 3.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 5.2.2014  בשעה 12:00.

 4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח לידי מר אביתר אילן באמצעות פקס' 02-6513916  עד ליום 

    ראשון 19.1.2014 . תשובות המוסד לשאלות ההבהרה יועלו באתר האינטרנט של המוסד, 

    בכתובת לעיל ,עד ליום ראשון 26.1.2014. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו 

    לאחר מועד זה.

  5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, 

     על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.