אספקת שרותי הקלטה ותמלול ישיבות

אולטקסט שירותי משרד מתקדמים בע"מ
מספר מכרז: מ(2054)2013
תאריך פרסום : 03/08/2014
תאריך הגשה : 22/10/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר מ(2054)2013

אספקת שירותי הקלטה ותמלול ישיבות

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לביצוע שירותי הקלטה ותמלול של ישיבות מועצת המוסד  

וועדות המוסד השונות, כמפורט במסמכי  המכרז.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים לפי   

   חוק עסקאות גופים ציבוריים.

2. המציע סיפק שירותי הקלטה ל-3 ארגונים לפחות, בהיקף שנתי של 50 שעות ישיבה לפחות  

   לכל אחד מהם, בתקופה מ- 1.1.2011 ועד 31.12.2013.

  פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך   

על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

1.       את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 

          להורדת הסכם (קובץ PDF) - לחץ כאן.

 2.     ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב באמצעות דוא"ל  gilerd@gmail.com  עד ליום חמישי, 28.8.2014.

        פניות לאחר מועד זה לא ייענו. תשובות  המוסד יימסרו באופן מרוכז באמצעות אתר האינטרנט של 

        המוסד, שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום חמישי, 18.9.2014.

3.     את ההצעות יש להניח בתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי שד' וייצמן 13 

       בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

4.    המועד האחרון להגשת הצעות- יום רביעי , 22.10.2014 בשעה 12:00.

5.    אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, 

       על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.