קבלת שירותי ביקורת מערכות מידע

פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ
מספר מכרז: מ(2056)2013
תאריך פרסום : 06/04/2014
תאריך הגשה : 28/05/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' מ(2056)2013

קבלת שירותי ביקורת מערכות מידע

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לביצוע שירותי ביקורת מערכות מידע (מערכות תהליכים,

ניהול מאגרי נתונים, אבטחת מידע), כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

א. המציע הינו בעל מחזור עסקי שנתי בתחום השירותים הנדרשים במכרז, בהיקף של לפחות

200,000 ₪ בכל אחת מהשנים 2011, 2012, ו-2013. יש להמציא אישור רו"ח כמפורט

במסמכי המכרז.

ב. המציע הינו בעל התמחות וניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בביצוע ביקורת מערכות מידע, בארגונים

המעסיקים 500 עובדים ומעלה, וביצע את הביקורת בלפחות 3 ארגונים מהסוג הנ"ל בתקופה

מ- 1.1.2011 ועד 31.12.2013. יש להמציא הצהרה מאושרת ע"י עו"ד כמפורט במסמכי המכרז.

ג. המציע יצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו -1976.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט המצוי במסמכי המכרז, בהסתמך

על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

קבלת מסמכי המכרז ואופן הגשת ההצעות

1. ניתן לעיין ו/או להוריד את מסמכי המכרז ללא צורך בתשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDF) - לחץ כאן.

2. את ההצעות למכרז יש למסור על פי המפורט במסמכי המכרז ביד או באמצעות שליח

בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי שד' וייצמן 13 ירושלים בארכיב קומה 2 אצל

מר יוסי מרציאנו.

3. המועד האחרון להגשת ההצעות יום רביעי 28.5.2014 בשעה 12:00. המוסד לא יקבל הצעות

לאחר מועד זה.

4. שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש באמצעות דוא"ל אלקטרוני: sivanc@nioi.gov.il

עד ליום שני 28.4.2014. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו במרוכז ללא פירוט שם הפונה,

באתר האינטרנט של המוסד/דף הבית/מדור מכרזים, עד ליום רביעי 14.5.2014.

5. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות והבהרות שיגיעו לאחר מועד זה.

אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא רשאי לפצל את העבודה נשוא מכרז זה בין מספר מציעים .