הקמה ותחזוקה של מרכזיית טלפונים

תדיראן טלקום
מספר מכרז: מ(2059)2013
תאריך פרסום : 12/01/2014
תאריך הגשה : 12/03/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' מ(2059)2013

הקמה ותחזוקה של מרכזיית טלפונים

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות להקמה ותחזוקה של מרכזיית טלפוניםpure ip   שתשרת

את המוסד לביטוח לאומי, והכל כמפורט במסמכי המכרז.    

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

א.       על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי דין.

ב.       על יצרן המערכת המוצעת להיות מי שסיפק ישירות או באמצעות ספקים מורשים- 3 מרכזיות טלפונים

      מתוצרתו לפחות, ל-3 לקוחות שונים בארץ לפחות, והכל כמפורט בסעיף 12.1 למסמכי המכרז.

ג.        על המציע להיות מי שסיפק 5 מרכזיות טלפונים לפחות, ל-4 לקוחות שונים בארץ לפחות, כמפורט

      בסעיף 13א' למכרז.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על האמור 

בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

אופן הגשת ההצעות:

א.       את חוברת המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

      להורדת החוזה ונספחיו (קובץ PDF) - לחץ כאן.      

      להורדת כתב הכמויות (קובץ EXCEL) לחץ כאן.      

ב.       הבהרות ושאלות לגבי המכרז ניתן לשלוח למר שאול  אהרוני באמצעות פקס 02-6514972 

       או באמצעות מייל : shaula@nion.gov.il עד ליום שני, 3.2.2014.

ג.        תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באופן מרוכז, ללא פירוט שם הפונה, עד ליום חמישי 27.2.2014, 

      באתר המוסד לביטוח לאומי, בכתובת לעיל . תשובות המוסד מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

ד.       את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של הביטוח הלאומי בלבד, שנמצאת במשרד הראשי בירושלים , שד' וייצמן 13, בקומה 2 בארכיב – אצל מר יוסי מרציאנו (נא לוודא קבלת 

      אישור מסירה).

ה.      המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 12.3.2014 בשעה 12:00.

הצעות שיגיעו לאחר המועד האמור לא יילקחו בחשבון.

ו.         בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה, יגברו מסמכי 

      המכרז ו/או החוזה.

ז.        המוסד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.