ביצוע העברה של מסמכים וחומר משרדי (הובלת דואר פנימי)

מסוף העברת מסמכי מחשב בע"מ
מספר מכרז: מ(2062)2013
תאריך פרסום : 23/03/2014
תאריך הגשה : 21/05/2014 בשעה:12:00

מכרז מס' מ (2062)2013

ביצוע העברה של מסמכים וחומר משרדי (הובלת דואר פנימי)

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מחיר לביצוע הובלה של מסמכים, חבילות,

שקי דואר וחומר משרדי, לרבות מדיה מגנטית מהמשרד הראשי בירושלים לסניפי המוסד

ובין סניפי המוסד למשרד הראשי, וכן לגורמי חוץ ברחבי הארץ, והכל כמפורט בהסכם

המצורף כנספח א' למסמכי המכרז.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע להיות בעל היקף מחזור עסקים בשנים 2011,2012,2013 של לפחות 7,000,000 ₪ בכל שנה. יש לצרף אישור רו"ח כמפורט בנספח י"ג למסמכי המכרז.
  2. אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו-1976.

הפירוט המלא והמחייב של התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז, אופן בחירת

הזוכים וכללי המאגר, מפורטים במסמכי המכרז.

אופן הגשת ההצעות:

1. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDF) - לחץ כאן.

2. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום חמישי 24.4.2014 לכתובת דוא"ל

MICHAELP@NIOI.GOV.IL או באמצעות פקס' 6515482- 02.

3. המוסד אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. תשובות המוסד

לשאלות ההבהרה יפרסמו עד ליום רביעי, 7.5.2014 באתר האינטרנט של

המוסד / דף הבית/ מדור מכרזים.

4. את ההצעות למכרז, יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד אל תיבת

המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, במשרד הראשי בירושלים, שד' ויצמן 13,

קומה 2, בארכיב, אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם

המכרז ואת מספרו.

5. כנס ספקים יתקיים ביום חמישי, 10.4.2014, על פי הפירוט המופיע בסעיף 19

למסמכי המכרז. הכנס הינו חובה ומציע שלא יופיע- הצעתו תיפסל.

6. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז- יום רביעי 21.5.2014 בשעה 12:00.

7. למוסד עומדת הזכות לשנות כל מועד וכל תנאי מתנאי המכרז כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות. הודעה בדבר שינוי כאמור, תתפרסם באתר האינטרנט של המוסד- www.btl.gov.il /דף הבית/אודות/מכרזים.

8. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה, יגברו האחרונים.