מתן שירותי אבחון וברירה (מיון) של עובדים

החברות הזוכות הן:
1.  "טופ שיא"
2. "אדם מילוא"
מספר מכרז: מ(2063)2013
תאריך פרסום : 09/02/2014
תאריך הגשה : 02/04/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

   

 מכרז מס' מ (2063) 2013

מתן שירותי אבחון וברירה (מיון) של עובדים

המוסד לבטוח לאומי פונה בזאת למכונים  פסיכולוגים העוסקים במיון עובדים, בבקשה להגיש לו 

הצעות למערכת מיון, לצורך ביצוע אבחון וברירה של מועמדים לעבודה ושל עובדים לתפקידים שונים 

בסניפי הביטוח הלאומי ובמשרד הראשי.

  תמצית תנאי הסף:

  1. אישור מרו"ח כי המחזור העסקי של המציע בתחום השירותים הנדרשים במכרז, עומד על סך 

     של 500,000 ₪ לפחות (לא כולל מע"מ), בכל אחת מהשנים 2013,2012,2011.

2.  המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 פרוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על 

 תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג- 1993.

אופן הגשת ההצעות:

1.       ניתן להוריד את  מסמכי המכרז, ללא תשלום,  מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

      להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDF) - לחץ כאן.

 2.       בקשות הבהרה או שאלות בנושא המכרז ניתן להגיש לתחום מיון והערכת עובדים באמצעות 

      דוא"ל : mirik@nioi.gov.il עד ליום ראשון, 2.3.2014. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב 

      לענות לפניות שיוגשו לאחר תאריך זה.

תשובות לשאלות ההבהרה יועלו באופן מרוכז, באתר האינטרנט של המוסד, ללא פירוט שם 

הפונה, עד ליום חמישי 20.3.2014.   

3.       את ההצעות למכרז יש למסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד

      לביטוח לאומי ,הנמצאת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ,ירושלים, קומה 2 בארכיב, אצל 

     מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

4.       המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  יום רביעי , 2.4.2014 בשעה 12:00.

5.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא 

      רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.