רכישה וחלוקת שי למשפחות שכולות נפגעי פעולות איבה ליום הזיכרון תשע"ד (2014)

לא נבחר זוכה.
מספר מכרז: מ(2064)2013
תאריך פרסום : 18/12/2013
תאריך הגשה : 29/01/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

 

מכרז מספר מ(2064) 2013

רכישת וחלוקת שי למשפחות שכולות מפעולות איבה 

ליום הזיכרון תשע"ד ( 2014 )

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת, לקבל הצעות לרכישה פריט אמנותי, שיוענק כמזכרת משר 

 הרווחה ומנכ"ל המוסד לביטוח לאומי למשפחות שכולות מפעולות איבה לקראת יום הזיכרון 

 תשע"ד (שחל ב-5.5.2014).  מחיר השי יהיה 100 ₪ ליחידה (כולל מע"מ), והוא יכלול אריזה, 

 משלוח וחלוקה ל- 2 מוקדים לכל היותר שייקבעו ע"י המוסד, והכול כמפורט במסמכי המכרז.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על 

תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").  

         להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDF) - לחץ כאן.   

    2.  שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-5382417, או באמצעות דוא"ל 

        galias@nioi.gov.il ,  עד ליום חמישי 2.1.2014 . המוסד אינו מתחייב לענות על שאלות 

         שיגיעו לאחר מועד זה.

         תשובות  המוסד לשאלות  יועלו במרוכז, ללא פירוט שם הפונה, באתר האינטרנט של המוסד, 

          שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום חמישי, 16.1.2014.    

  1.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים, לרבות דוגמת השי, יש למסור ביד או  באמצעות שליח בלבד

           לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי  ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל 

          מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

   4.    המועד האחרון להגשת הצעות – יום רביעי, 29.1.2014 בשעה 12:00. המוסד לא ידון בהצעות 

           שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

   5.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.