הצבת מכונות צילום לשרות הציבור בסניפי המוסד לביטוח לאומי

מספר מכרז: מ(2070)2013
תאריך פרסום : 11/06/2014
תאריך הגשה : 23/07/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר מ (2070) 2013

הצבת מכונות צילום לשירות הציבור בסניפי הביטוח הלאומי

 
הביטוח הלאומי מבקש בזאת לקבל הצעות  מחיר להצבת כ-50 מכונות צילום  לשירות הציבור, בסניפי הביטוח הלאומי בפריסה ארצית, והכול כמפורט במכרז.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע לצרף את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.
  2. על המציע לצרף אישור רו"ח המעיד שיש לו מחזור כספי הנובע מהצבה ותפעול מכונות צילום לשירות הציבור של לפחות 250,000 ₪ לשנה, לכל אחת מהשנים 2012 ו-2013.

   
פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.  

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). 

     להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDFׂ) - לחץ כאן.

2.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  ביד או 

    באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד'

     וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. 

     נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3.   המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 23.7.2014  בשעה 12:00.

4.  שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6513916, למר גבי שמני עד 

     ליום חמישי, 26.6.2014. 
      תשובות הביטוח הלאומי יועלו באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, שכתובתו צוינה לעיל,

     באופן מרוכז, ללא פירוט שם הפונה,  עד ליום חמישי, 10.7.2014.

5.  אין הביטוח הלאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה   

     רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור בכמה זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.